Slovo starosty

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

ani jsme se nenadáli a minulostí jsou letošní letní prázdniny. Pro nás obyvatele našeho města přinesly určitě spoustu příjemných zážitků, ať strávených doma, nebo na dovolených v kruhu našich nejbližších, jak v naší zemi, tak v zahraničí. Pro nás všechny přinesly událost, která zůstane napořád spojená s naším městem, a to neštěstí na železničním přejezdu, při kterém kvůli nezodpovědnosti jednoho umírali jiní, nic netušící lidé, kteří možná také cestovali třeba na dovolenou. V této souvislosti chci ocenit práci členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky, kteří u nehody zasahovali jako první a svou práci odvedli profesionálně, což se odráží i v poděkování představitelů integrovaného záchranného systému, které je zveřejněno na internetu na stránkách města. V současných dnech lze kvitovat zvýšený dohled Policie ČR i městské policie u tohoto zařízení, je však potřeba jednoznačně říct, že žádná represe nebude tak dokonalá, aby suplovala dodržování pravidel, která jsou stanovena předpisy a zákony, každým z nás.

K zásadnímu dění ve městě spojenému i s prací nás, jeho zaměstnanců, patřilo v období prázdnin řešení například problematiky sečí zeleně s tím, že 17.08.2015 proběhlo s dodavatelem zabezpečujícím službu údržby veřejné zeleně jednání o návrhu dohodou ukončit smluvní vztah, který město uzavřelo na základě výběrového řízení. Znovu se již po několikáté potvrdilo, že to nejlevnější není to nejlepší. Bohužel jiné kritérium hodnocení nebudeme moci použít ani v novém tendru, pokud ho budeme na podzim vyhlašovat. Státním pozemkovým úřadem byly vyhlášeny pozemkové úpravy v katastru Studénka nad Odrou. Zde je na místě třeba poděkovat všem majitelům pozemků, kteří pozitivně reagovali na naši žádost o souhlas s těmito úpravami. Jejich realizace nám umožní provést potřebná opatření v krajině, zejména v lokalitě „Na Trávníkách“ tak, aby při živelních pohromách byly nadměrné dešťové srážky bezpečně zadrženy v krajině.

V oblasti získávání dotací jsme obdrželi pozitivní zprávy v záležitosti realizace poldrů v Butovicích, kde nám dotaci poskytne Ministerstvo zemědělství a dotacina revitalizaci vybraných lokalit zeleně ve městě nám byla v rámci Operačního programu Životního prostředí schválena, a projekt tak bude spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Dále jsme obdrželi z Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury dotaci na opravu krovu a střechy starého zámku. V současných dnech připravujeme podklady pro získání dotačních titulů na rekonstrukci čpavkového hospodářství na zimním stadionu, na provedení energetických opatření na ZŠ Sjednocení (výměna oken, zateplení), rekonstrukci budovy MěÚ (výměna oken, zateplení) a další.

V rámci údržby majetku, bez přispění dotačních peněz, byly realizovány rekonstrukce chodníkových těles, například na ul. 2. května, u zámku a ZŠ Sjednocení. Dokončili jsme rekonstrukci mateřské školy na ulici Poštovní, která začne sloužit svému účelu se zahájením nového školního roku. K dokončení spěje i akce „ZŠ Butovická – energetická opatření“, kde se nám ale přes veškerou snahu při řešení problémů způsobených vadami projektové dokumentace, nepodaří akci do konce prázdnin dokončit. Zásadním úkolem, na jehož řešení se začalo v orgánech města a na městském úřadě počátkem prázdnin pracovat, je příprava návrhu rozpočtu města Studénky na rok 2016 a projednávání návrhů opatření vedoucích odborů ke konsolidaci hospodaření města v tomto a příštím volebním období.

V závěru mi dovolte popřát všem školákům, kteří nastoupí počátkem září znovu do vyučovacího procesu, aby se jim ve škole líbilo, a jejich pedagogům radost z vykonávané práce.

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: