Z jednání rady města Studénky

Z jednání rady města Studénky

Další schůze rady města se konaly 16.06., 02.07., 23.07. a 06.08.2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „ZŠ Butovická – energetická opatření“ mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností MH-Stavby, s. r. o., jako zhotovitelem,

– uzavřít nájemní smlouvu k bytu standardní kvality v domě s byty zvláštního určení na ul. Budovatelské ve Studénce,

– stanovit nájemné u bytů se sníženou kvalitou ve vlastnictví města Studénky, ve kterých byla provedena výměna dřevěných oken za okna plastová na náklady města Studénky, ve výši 30 Kč/m2/měsíc,

– uzavřít smlouvu o výpůjčce budovy čp. 156 na pozemku v k. ú. Nová Horka mezi městem Studénka, jako vypůjčitelem, a Zámkem Nová Horka, příspěvkovou organizací, jako půjčitelem, za účelem zřízení prodejny smíšeného zboží, a to od 15. 07. 2015 na dobu určitou do 14. 07. 2016,

– uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a společností ZEMSPOL STUDÉNKA, a. s., jako nájemcem, ve věci změny výše nájemného,

– vyhovět žádosti Mysliveckého sdružení Racek Pustějov a souhlasit se zpevněním a odvodněním komunikace (lesní cesty) na pozemku parc. č. 2250/3 v k. ú. Butovice, a to na náklady žadatele, při splnění podmínky zpevnění komunikace kamenivem nebo betonovým recyklátem včetně zhutnění,

– zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 15/3 o výměře 4 000 m2 v k. ú. Nová Horka na dobu neurčitou,

– uzavřít nájemní smlouvy mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a pí Berouskovou, p. Berouskem, manželi Henzelovými, jako nájemci částí pozemků v obci Studénka, k. ú. Butovice, za účelem vybudování odstavné plochy pro parkování osobních automobilů, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, při ceně nájmu min. 9 Kč/m2/rok,

– uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu k pozemku parc. č. 731 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem Studénka, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, zastoupenou Ing. Horákem, se sídlem Nový Jičín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene,

– zrušit zadávací řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Zpracování PD na rekonstrukci strojovny zimního stadionu“ z důvodu neúměrně vysoké nabídkové ceny jediného uchazeče výběrového řízení a nesplnění základních kvalifikačních předpokladů,

– zadat novou veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Zpracování PD na rekonstrukci strojovny zimního stadionu“,

– o vyčištění a provedení údržby náhonu na pozemku parc. č. 591/8 v k. ú. Studénka nad Odrou,

– zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce“,

– neposkytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 těmto žadatelům: Domov Odry, příspěvková organizace, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Radost, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Občanské sdružení INTEGRA OPAVA,

– neposkytnout veřejnou finanční podporu na investiční účel z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 žadateli: Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, se sídlem Studénka, na pořízení zahradního traktoru Estate 3084H/Stiga,

– připravit organizační a personální návrh na sloučení odboru stavebního řádu a územního plánování a odboru rozvoje města a investic Městského úřadu Studénka,

– že příjemcem finančních prostředků v rámci reklamní akce společnosti Asompo, a. s., bude pro rok 2015 HC Studénka, o. s., se sídlem Studénka,

– zadat zjednodušenou podlimitní veřejnou zakázku na službu „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce“,

– na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava oplocení a manipulačních ploch MŠ Poštovní“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: LARS M + K, s. r. o., se sídlem Krhová, za cenu nejvýše přípustnou 514.965 Kč včetně DPH,

– zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce“,

– uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a městem Studénka,

– upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí č. SM/15/2013/FaR Oběh účetních dokladů a pokladní operace při prodeji neupotřebitelného movitého majetku města Studénky, zveřejnit záměr prodeje dřevěných hranolů v dřevině smrk v celkovém množství 22,236 m3 za minimální cenu 30.000 Kč včetně DPH,

– uzavřít smlouvu o nájmu části nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 810 na pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to místností č. 8, 9 a 12 o celkové ploše 19,1 m2 mezi městem Studénka a Ing. Schalkem, za účelem zřízení kanceláře, a to od 01.10.2015 na dobu neurčitou, při výši nájemného 800 Kč/m2/rok,

– uzavřít písemnou dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Studénka, jako půjčitelem, a Soukromou základní uměleckou školou MUSICALE, v. o. s., jako vypůjčitelem, a to k 15.08.2015,

– vyhovět žádosti p. Kozárika a souhlasí se stavbou příjezdové komunikace na pozemku parc. č. 3122 v k. ú. Butovice, a to na náklady žadatele,

– vyhovět žádosti společnosti MSV Studénka, s. r. o., a souhlasí se stavbou komunikace s asfaltovým povrchem na pozemcích parc. č. 834/1 a parc. č. 831/2 v k. ú. Butovice, a to na náklady žadatele, za podmínky, že vzájemná práva a povinnosti stavebníka a vlastníka pozemků budou před zahájením realizace stavby upraveny písemnou dohodou,

– nevyhovět žádosti společnosti Údržba pozemků, a. s., ve věci prominutí pokuty,

– bezúplatně převést formou smlouvy o výpůjčce a následného předávacího protokolu osobní automobil Škoda Felicia LX 1.6, rok výroby 1999, do dočasného užívání organizaci SAK Studénka, příspěvková organizace, a to do doby pořízení nového osobního automobilu touto organizací,

– zadat aktualizaci projektové dokumentace „PD – MěÚ – celková rekonstrukce objektu“ v rozsahu varianty C s možností realizovat pouze stavební připravenost,

– udělit výjimku z postupu dle vnitroorganizační směrnice Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu při zadání zakázky na zpracování studie „Dopravní koncepce města Studénky – aktualizace 2015“, uzavřít smlouvu o dílo na zpracování studie „Dopravní koncepce města Studénky – aktualizace 2015“ mezi městem Studénka a společností Dopravní projektování, spol. s r. o., za cenu 88.088 Kč včetně DPH,

– zadat zjednodušenou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Suché poldry ve Studénce, priorita č. I. a II.“.

 

Rada schválila:
– uzavření memoranda o společném postupu mezi městem Studénka a Zásobování teplem Vsetín, a. s.,

– způsob vyúčtování a úhrad za soukromě využívané hlasové a datové služby služebních mobilních telefonů členů vedení městského úřadu (starosty, místostarosty a tajemníka městského úřadu),

– vydání nástěnného kalendáře na rok 2016 s motivy historických fotografií Studénky,

– plán inventur majetku a závazků města Studénky za rok 2015,

– změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky, odboru rozvoje města a investic, odboru místního hospodářství a údržby majetku.

 

Rada souhlasila:
– se stanovením nejvyššího počtu dětí Mateřské školy Studénka, Komenského 700, z 328 dětí na 346 dětí, s účinností od 01. 09. 2015,

– s uzavřením dohody o přistoupení ke smlouvě o partnerství mezi Moravskoslezským krajem, jako žadatelem, SAK Studénka, příspěvková organizace, jako partnerem, a městem Studénka, jako zřizovatelem partnera,

– s přijetím účelově určeného daru od firmy Hertin, s. r. o., ve výši 205.233,90 Kč pro Mateřskou školu Studénka, Komenského 700,

– s nákupem vozidla DACIA Dokker na splátky formou leasingu nebo operativního leasingu pro účely zajištění provozu SAK Studénka, příspěvková organizace,

– s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. 1/15 v budově Poštovní 659 mezi Mateřskou školou Studénka, Komenského 700, a Soukromou základní uměleckou školou MUSICALE, v. o. s.,

– s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o provádění reklamy mezi společností Plzeňský Prazdroj, a. s., jako objednatelem, a organizací SAK Studénka, příspěvková organizace, jako dodavatelem.

 

Rada stanovila:
– upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 odboru školství, kultury a sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, odboru rozvoje města a investic, odboru místního hospodářství a údržby majetku, tajemníkovi městského úřadu.

 

Rada povolila:
– výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Studénka, Komenského 700, od 01.09.2015,

– výjimku v počtu žáků v VIII. třídě v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, od 01.09.2015.

Rada vydala:

– dodatky závazných ukazatelů pro rok 2015 příspěvkových organizací: Základní škola Studénka, Butovická 346, Základní škola Studénka, Sjednocení 650, Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, Mateřská škola Studénka, Komenského 700.

 

Rada vzala na vědomí:
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,

– žalobu společnosti RECYDO ULEHLA, s. r. o., se sídlem Brno-Přízřenice, proti městu Studénka z 01.07.2015 a na základě doporučení odboru rozvoje města a investic nadále trvá na svém stanovisku obsaženém v písemné odpovědi právnímu zástupci společnosti RECYDO ULEHLA, s. r. o., z 19.11.2013 a schvaluje podání odporu proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Novém Jičíně, č. j. 24 C 210/2015-18 z 21.07.2015,

– informaci o stavu pohledávek města Studénky k 30.06.2015,

– informaci o plnění rozpočtu města Studénky k 30.06.2015,

– informaci k městské hromadné dopravě ve Studénce,

– závěrečný manažerský souhrn projektu „Systémový audit Městského úřadu Studénka“,

– informaci tajemníka městského úřadu o výsledku auditu provedeného 18.- .05.2015 auditním orgánem Ministerstva financí zaměřeného na projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti přestupního terminálu ve Studénce“ CZ.1.10/1.3.00/08.01378 se závěrem, že v průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění a všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé,

– informaci tajemníka městského úřadu o výsledku auditu provedeného u Městského úřadu Studénka 17.06.2015 Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Nový Jičín, a Státním zdravotním ústavem Praha, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, v souvislosti s obhajobou titulu „Podnik podporující zdraví roku 2012“ II. stupně v kategorii malé a střední podniky, který byl udělen městu Studénka Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2012, se zaměřením na: kontrolu plnění povinností stanovených v § 37 a 38 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti prověření dat pro registr kategorizace prací a kvalitu podpory zdraví a péče o zaměstnance, kontinuitu již dříve dosažených výsledků v oblasti podpory zdraví na pracovišti a na jejich zlepšování – návaznost na komplexní podmínky fungování úřadu, pracovní podmínky a zdravotní stav zaměstnanců. Výsledek auditu: město Studénka v roce 2015 získává titul „Podnik podporující zdraví“ II. stupně (2. místo) v kategorii malé a střední podniky na tříleté období do roku 2018.

 

Rada doporučila ZMS:
– nepřijmout nabídku p. Maráka na prodej pozemku parc. č. 931/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 653 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za navrhovanou cenu,

– vykoupit od p. Maráka pozemek parc. č. 931/2 – ostatní plocha o výměře 653 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za cenu maximálně 80.000 Kč, tj. cca 122,50 Kč/m2,

– nepřijmout nabídku společnosti České dráhy, a. s., na prodej pozemku parc. č. 1976, jehož součástí je budova čp. 894, pozemku parc. č. 1975/1 a na zřízení služebnosti cesty k pozemku parc. č. 1975/2, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou,

– nevyhovět žádosti společnosti MITOFA, a. s., o prodej bytových jednotek č. 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 323/8, 323/9, 323/10, 323/12 a 323/13 v domě čp. 323 na ulici Tovární ve Studénce,

– prodat pozemek parc. č. 1922/1 – ostatní plocha o výměře 700 m2 a pozemek parc. č. 1922/2 – ostatní plocha o výměře 35 m2, jehož součástí je stavba neevidovaná v katastru nemovitostí, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, společnosti Dřevomontované domy, s. r. o., za celkovou cenu 200.000 Kč,

– prodat části pozemku parc. č. 1640/14 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to dle geometrického plánu pozemek parc. č. 1640/21 – ostatní plocha o výměře 159 m2 a pozemek parc. č. 1640/22 – ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 552- , se sídlem Studénka, za cenu 10.790 Kč, tj. 65 Kč/m2, za podmínky úhrady nákladů na vypracování geometrického plánu pro rozdělení tohoto pozemku kupujícím,

– snížit veřejnou finanční podporu poskytnutou usnesením ZMS z 09.04.2015 z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 sportovní organizaci HC Studénka, o. s., o částku ve výši 160.000 Kč na činnost,

– navýšit veřejnou finanční podporu poskytnutou usnesením ZMS z 09.04.2015 z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 těmto sportovním organizacím: Sportovní klub Studénka, občanské sdružení, o částku ve výši 50.000 Kč na činnost, FOTBAL STUDÉNKA, o. s., o částku ve výši 110.000 Kč na činnost,

– sloučit Základní školu Studénka, Sjednocení 650, se Základní školou Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace, od 01.01.2016, určit jako přejímající organizaci Základní školu Studénka, Sjednocení 650.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: