Ze zasedání zastupitelstva města Studénky

Ze zasedání zastupitelstva města Studénky

Další zasedání Zastupitelstva města Studénky se konalo 18.06.2015 ve velkém sále Městského úřadu Studénka. Projednávaly se mimo jiné tyto záležitosti:

Zastupitelstvo rozhodlo:
– navýšit veřejnou finanční podporu poskytnutou usnesením ZMS z 09.04.2015 z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 žadateli Charita Studénka o částku 175.000 Kč (na celkovou výši 350.000 Kč), a to na úhradu osobních nákladů zaměstnanců příjemce zajišťujících terénní pečovatelskou službu občanům města Studénky, o částku 400.000 Kč (na celkovou výši 900.000 Kč), z toho 300.000 Kč na úhradu podílu provozních a osobních nákladů spojených s pobytem klientů – občanů města Studénky v Domově sv. Anny ve Studénce, 100.000 Kč účelově na pořízení movitých věcí souvisejících s hlavní činností,

– uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku, jehož součástí je budova čp. 135 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem Studénka, jako oprávněným z věcného břemene, a Českými dráhami, a. s., jako vlastníkem,

– uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č. 2313/5 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi manželi Novotnými, jako povinnými z věcného břemene, a městem Studénka, jako oprávněným z věcného břemene,

– zrušit platnost usnesení ZMS z 19.02.2014, kterým bylo rozhodnuto zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 2872/1 – orná půda o výměře 7 009 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice,

– nevyhovět žádosti pí Malíkové o prodej pozemku parc. č. 2872/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice,

– nevyhovět žádosti společnosti IPARI PARK, s. r. o., o prodej pozemku parc. č. 834/1 a části pozemku parc. č. 831/2 v obci Studénka, k. ú. Butovice,

– nevyhovět žádosti manželů Schindlerových o prodej části pozemku parc. č. 3112 v obci Studénka, k. ú. Butovice,

– nevyhovět žádosti společnosti Dřevomontované domy, s. r. o., o prodloužení lhůty k úhradě kupní ceny pozemku parc. č. 1922/1 a pozemku parc. č. 1922/2 včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 1922/2, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou,

– zrušit platnost usnesení ZMS ze 04.12.2014, kterým bylo rozhodnuto prodat pozemek parc. č. 1922/1 – ostatní plocha o výměře 700 m2 a pozemek parc. č. 1922/2 – ostatní plocha o výměře 35 m2 včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 1922/2, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, společnosti Dřevomontované domy, s. r. o., za celkovou cenu 200.000 Kč,

– zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 1922/1 – ostatní plocha o výměře 700 m2 a pozemku parc. č. 1922/2 – ostatní plocha o výměře 35 m2 včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí na pozemku parc. č. 1922/2, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, za minimální cenu 200.000 Kč,

– zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 2202/1 – ostatní plocha o výměře 1 164 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu 104.670 Kč, tj. cca 89,90 Kč/m2,

– zveřejnit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1640/14 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to dle geometrického plánu, pozemek parc. č. 1640/21 – ostatní plocha o výměře 159 m2 a pozemek parc. č. 1640/22 – ostatní plocha o výměře 7 m2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální celkovou cenu 10.790 Kč, tj. 65 Kč/m2,

– prodat pozemky o výměře 827 m2, o výměře 50 m2 a o výměře 31 m2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, společnosti EXPOLTRADE, s. r. o., se sídlem Frýdek-Místek, za celkovou cenu 280.000 Kč,

– nevyhovět žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 611- , Mírová 611, o bezúplatný převod nebytové jednotky č. 613/12 v domě čp. 611- v obci Studénka, k. ú. Butovice,

– zveřejnit záměr prodeje nebytové jednotky č. 613/12 vymezené v budově čp. 613 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1469/25665 na společných částech budovy čp. 611- na pozemcích parc. č. 1421, parc. č. 1422, parc. č. 1423 a parc. č. 1424, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu 14.690 Kč,

– vykoupit od p. Pavlíka bytovou jednotku č. 3/1 v bytovém domě čp. 3 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 3 na pozemku parc. č. st. 44, vše v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, za cenu 250.000 Kč, za podmínky úhrady 1/2 nákladů na vypracování znaleckého posudku na ocenění bytu,

– zrušit platnost usnesení ZMS z 20.10.2011, kterým bylo rozhodnuto zveřejnit záměr prodeje budovy čp. 327 a pozemku včetně příslušenství, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice,

– zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 851 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m2, jehož součástí je stavba budovy čp. 327 – občanská vybavenost včetně příslušenství, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu 1.200.000 Kč. Vlastnické právo je zatíženo závazkem nájemního vztahu,

– zrušit platnost usnesení ZMS z 10.10.2013, kterým bylo rozhodnuto zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 2082/90, 2082/91, 2082/92, 2082/93, 2082/94, 2082/95, 2082/96, 2082/97, 2082/98 a 2082/99, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, za podmínek stanovených v záměru,

– vzít na vědomí žádost společnosti Dřevomontované domy, s. r. o., a žádost Ing. Nováčka o prodej pozemků parc. č. 2082/90, 2082/91, 2082/92, 2082/93, 2082/94, 2082/95, 2082/96, 2082/97, 2082/98 a 2082/99, vše v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou,

– uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu stavby vodního díla mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, jako budoucím převodcem, a městem Studénka, jako budoucím nabyvatelem, a to na převod hlavního odvodňovacího zařízení „HMZ V. ALBRECHTICE B“.

 

Zastupitelstvo schválilo:
– změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2015/2,

– závěrečný účet města Studénky za rok 2014 a souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením města Studénky v roce 2014 dle závěrečného účtu města Studénky za rok 2014,

– účetní závěrku města Studénky sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
– oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., která se uskutečnila 26.05.2015 v Ostravě, a informaci o neúčasti zástupce města Studénky na jednání této valné hromady,

– informaci o plnění rozpočtu města Studénky k 30.04.2015,

– zápis finančního výboru Zastupitelstva města Studénky z 01.06.2015 včetně jeho doporučení schválit Závěrečný účet města Studénky za rok 2014, vyjádřit bez výhrad souhlas s celoročním hospodařením města Studénky v roce 2014 dle Závěrečného účtu města Studénky za rok 2014 a schválit účetní závěrku města Studénky za rok 2014,

– zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Studénky za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 jako součást závěrečného účtu města Studénky za rok 2014,

– zápis kontrolního výboru Zastupitelstva města Studénky z 13.05.2015.

 

Zastupitelstvo vydalo:
– vnitroorganizační směrnici Jednací řád Zastupitelstva města Studénky,

– obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Studénky,

– dodatek zřizovací listiny Mateřské školy Studénka, Komenského 700.

 

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: