Z jednání rady města Studénky

Z jednání rady města Studénky

Další schůze rady města se konala 03. 09. 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
– neposkytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 těmto žadatelům: Andělé stromu života, pobočný spolek Moravskoslezský kraj se sídlem Nový Jičín, Mgr. J. Zedková,

– vyhlásit konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Studénka, Sjednocení 650,

– uzavřít smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce objektu SDH Butovice“ mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností DaF, s. r. o., jako zhotovitelem, za cenu 173.472 Kč včetně DPH,

– na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „PD – poldry Na Trávníkách“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem: Ing. Lubomír Novák – Avona, za cenu nejvýše přípustnou 349.000 Kč bez DPH a 422.290 Kč s DPH,

– zadat novou veřejnou zakázku na službu „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce“,

– uzavřít nájemní smlouvy k bytům na ulici Tovární a Budovatelské ve Studénce,

– ponechat částku z vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti za rok 2014 na zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce 2015,

– uzavřít smlouvu o úpravě stávající dopravní a technické infrastruktury mezi městem Studénka a společností NET4GAS, s. r. o.,

– schválit nový ceník parkovného na ulici Beskydské, doplněný o ceny krátkodobého stání,

– uzavřít smlouvu o poskytování služeb mezi městem Studénka, jako objednatelem, a firmou Ing. Petr Pavlík, jako zhotovitelem,

– uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem části pozemku k. ú. Butovice o výměře 18,75 m2 mezi městem Studénka, jako budoucím pronajímatelem, a I. Vratislavovou, jako budoucím nájemcem, L. Holubovou, jako budoucím nájemcem, za účelem zřízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popř. jednostopého vozidla, a to na dobu určitou 6 měsíců, při výši nájemného 9 Kč/m2/rok,

– uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Studénka, jako budoucím obtíženým služebností, a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., zastoupenou společností MULTINET, s. r. o., jako budoucím oprávněným ze služebnosti, a to k pozemkům v k. ú. Studénka nad Odrou,

– vyhovět žádosti společnosti Dopravoprojekt Brno, a. s., a souhlasí s dočasným odnětím/trvalým omezením části pozemku v k. ú. Bílov z pozemků určených k plnění funkce lesa za účelem realizace stavby „1082 STORK II – VTL plynovod (Libhošť – Hať)“,

– zadat veřejnou zakázku na dodávku „Sdružené služby dodávky elektrické energie v síti nn a vn pro město Studénku a jeho příspěvkové organizace“,

– zadat veřejnou zakázku na dodávku „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Studénku a jeho příspěvkové organizace“.

 

Rada schválila:
– použití finančních prostředků z fondu investic Základní školy Studénka, Butovická 346, ve výši 30.000 Kč za účelem pořízení projektové dokumentace na stavební úpravy související s přestavbou bytu školníka,

– změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2015/04 odboru rozvoje města a investic,

– termínový plán konání schůzí Rady města Studénky pro rok 2016.

 

Rada souhlasila:
– s přijetím účelově určených věcných darů od společnosti Prohelp, o. s., se sídlem Studénka, v celkové hodnotě 21.361 Kč pro Základní školu Slunečnice, příspěvková organizace, Sjednocení 650.

 

Rada zrušila:
– odbor rozvoje města a investic Městského úřadu Studénka s účinností od 01.10.2015 a uložila zajistit organizačně – technické úkony související s předáním působnosti zrušeného odboru rozvoje města a investic odboru stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu Studénka.

 

Rada vydala:
– vnitroorganizační směrnici, kterou se mění vnitroorganizační směrnice „Oběh účetních dokladů a pokladní operace“,

– vnitroorganizační směrnici „Organizační řád Městského úřadu Studénka“.

 

Rada uložila:
– předložit ZMS materiál týkající se možného nabytí majetku TJ MSV Studénka, o. s.

 

Rada vzala na vědomí:
– informaci o vzdání se funkce ředitele Základní školy

Studénka, Sjednocení 650, v souladu s § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ke 31.08.2015 ze zdravotních důvodů,

– informaci o výkonu funkce statutárního orgánu Mgr. Mantheeovou do doby jmenování ředitele Základní školy Studénka, Sjednocení 650,

– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky, kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky,

– informaci tajemníka městského úřadu o výsledku kontroly provedené 13.- .07.2015 Okresní správou sociálního zabezpečení Nový Jičín zaměřenou na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 01.09.2012 do 30.06.2015.

 

Rada doporučila ZMS:
– poskytnout kombinovanou dotaci z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 Moravskoslezskému kraji ve výši 102.223,91 Kč na realizaci projektu „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“,

– vydat zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky,

– poskytnout půjčku Destinačnímu managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o. p. s., se sídlem Fulnek ve výši 250.000 Kč,

– rozhodnout nezahajovat proces pořízení změny Územního plánu Studénka na podnět předložený E. Januschem a tento požadavek řešit v rámci zpracování zprávy o uplatňování územního plánu,

– uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „ZŠ Butovická – energetická opatření“ mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, jako poskytovatelem, a městem Studénka, jako příjemcem,

– vzít na vědomí oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., která se uskutečnila 03.09.2015 v Ostravě, a informaci o neúčasti zástupce města Studénky na jednání této valné hromady,

– přijmout finanční příspěvek z Havarijního programu Ministerstva kultury na rok 2015 na realizaci akce „Sanace krovu a výměna střešní krytiny na starém zámku“ v celkové výši 300.000 Kč,

– přijmout dotaci ze státního rozpočtu dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve výši 5.089.807 Kč,MĚSTSKÉHO ÚŘADU

– přijmout dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 363.557 Kč,

– uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č. 1610/16, k. ú. Butovice, mezi společností K + R Projekt, s. r. o., jako povinným z věcného břemene, a městem Studénka, jako oprávněným z věcného břemene,

– zveřejnit záměr prodeje pozemků – vodní plocha o výměře 450 m2 a ostatní plocha o výměře 4 988 m2, vše v k. ú. Bartošovice, za minimální cenu 55.510 Kč, tj. cca 10,21 Kč/m2,

– schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2015/3,

– zřídit fond rozvoje technické infrastruktury a majetku města Studénky,

– vydat zásady pro vytvoření a použití peněžního fondu rozvoje technické infrastruktury a majetku města Studénky,

– vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují koeficienty a místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí,

– vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,

– schválit termínový plán konání zasedání Zastupitelstva města Studénky pro rok 2016.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Říjen 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: