Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Zastupitelstvo města Studénky se na svém zasedání 17.09.2015 usnesením č. 116/07/15 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.

Článek 2
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

(1) Zakazuje se konzumace alkoholu:
a) v prostoru přístřešků a zastávek veřejné silniční a městské dopravy a v okruhu 20 m od nich,

b) v prostoru u vlakového nádraží Studénka, který je vyznačen v příloze č. 1 této vyhlášky,

c) v okruhu 50 m od prodejen Kotvice, Tesco a Penny Market,

d) v prostoru na nám. Republiky, který je vyznačen v příloze č. 2 této vyhlášky,

e) na dětských hřištích a pískovištích vyznačených v příloze č. 3 této vyhlášky,

f) v parku na nám. Rudé armády vyznačeném v příloze č. 4 této vyhlášky, a to mimo sobotu a neděli v době konání tradiční pouti na sv. Annu,

g) v parku na ulici 2. května u školy TGM vyznačeném v příloze č. 5 této vyhlášky,

h) na zámecké zahradě vyznačené v příloze č. 6 této vyhlášky.

(2) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení.

(3) Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích při konání kulturních a společenských akcí řádně ohlášených Městskému úřadu Studénka.

(4) Zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství se nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince příslušného kalendářního roku.

 

Článek 3
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, z 21.06.2012.

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. (09. 10. 2015)

Lubomír Šobich, v. r. 
starosta

Petr Odchodnický, v. r.
místostarosta

Přílohy:
Příloha č. 1 – prostranství před nádražní budovou (netýká se prostor před restaurací a občerstvením)
Příloha č. 2 – celé náměstí (s výjimkou předzahrádek)
Příloha č. 3 – dětská hřiště:

1. ulice Butovická „Za Klečkou“
2. Butovická náves
3. ulice Butovická u čp. 50
4. ulice Poštovní za čp. 594
5. ulice Mírová za čp. 613
6. ulice Beskydská za čp. 643
7. ulice A. Dvořáka
8. ulice L. Janáčka za čp. 728
9. ulice Arm. gen. L. Svobody za čp. 737
10. ulice Arm. gen. L. Svobody u SŠEP
11. ulice Budovatelská u čp. 809
12. ulice Budovatelská za čp. 525
13. ulice Lidická
14. ulice 2. května u ZŠ TGM
15. ulice Družstevní „Šplíchov“
16. zahrada Dělnického domu
17. Nová Horka

Příloha č. 4 – celé náměstí a park
Příloha č. 5 – celý park
Příloha č. 6 – celá zámecká zahrada

Mapové přílohy z důvodu rozměrnosti nejsou zveřejněny, můžete si je prohlédnout na internetových stránkách města http://www.mesto-studenka.cz/public/documents/pravni-predpisy/ozv/ozv-3-2015.pdf nebo osobně na městském úřadě.

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: