Slovo starosty

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

obsahem těchto sdělení ve zpravodaji města bývají obvykle záležitosti, které připravujeme, realizujeme, tedy vesměs věci pozitivní. V praxi a v průběhu času se ale potýkáme i s problematikami, které jakoby nejdou pozitivně vyřešit a ve svém důsledku se dotýkají i každodenního života občanů našeho města, kteří je vnímají a reagují na ně. Dovolte mi, abych se o některých takových zmínil a pokusil se svým stanoviskem věci více objasnit.

Od jara jsme se potýkali s kvalitou plnění smluvně uzavřených služeb v oblasti údržby veřejné zeleně. Zakázka byla řádně poptána, vysoutěžena a město na jejích nákladech mělo na základě uvedené soutěže uspořit cca 4,5 milionů korun v letech 2015-. Což na počátku bylo určitě pozitivním výsledkem. Bohužel za zákonným kritériem hodnocení výsledků soutěže, kterým je pouze a jedině nabídková cena, se skrývaly všechny problémy, kterých jsme byli po dobu jara a léta společně svědky. Smlouva byla nakonec dohodou obou stran ukončena v průběhu srpna letošního roku. Město bude v zimních měsících organizovat nové výběrové řízení tak, aby vybraný dodavatel služby mohl práci zahájit v dubnu příštího roku s tím, že jediným kritériem hodnocení nabídek bude opět nabídková cena.

Velmi kontroverzním tématem je i současná realizace „revitalizace veřejné zeleně“. Chci uvést, že tato akce ve svém obsahu má nejenom kácení stromů, ale i rozsáhlou výsadbu nových porostů. Projekt individuálně posuzoval každou dřevinu v řešených lokalitách, toto posouzení bylo provedeno odbornými pracovníky s příslušným vzděláním. Na základě jejich stanoviska, zapracovaného v projektu, se uvedená opatření nyní realizují. Chci zdůraznit, že ani starosta, radní a zastupitelé nejsou osobami, které by nejenom v tomto, ale i v mnoha dalších případech, odborně rozhodovaly, ale zabezpečují a organizují postupy, které je potřeba v určitém čase v obci realizovat. To, že to není jednoduché a občané mohou mít na dané záležitosti jiný názor, byť laický, citový atd., nám každodenní praxe jednoznačně ukazuje.

K pozitivním záležitostem v posledním období patří určitě skutečnost, že je v podstatě u konce proces přípravy realizace výstavby suchých poldrů v katastru Butovic v lokalitě „Polská“ a „Kulišťák“, na jejichž realizaci jsme získali cca 85procentní dotaci a na jejichž dodávku již proběhlo výběrové řízení. Jde o plnění závazků města týkajících se realizace protipovodňových opatření. V této oblasti je dalším pozitivem faktické zahájení pozemkových úprav v katastru Studénky, jejichž realizace je prvotním a naprosto nezbytným předpokladem pro plnění protipovodňových opatření. Ještě jednou chci poděkovat všem vlastníkům pozemků, kteří poskytli městu souhlasné stanovisko s těmito úpravami a tím v podstatě umožnili uvedené opatření za prostředky státu realizovat.

Naprosto stěžejní činností, kterou jsme se v letních měsících a během září zabývali, byla příprava návrhu rozpočtu města Studénky na rok 2016. Rozpočet bude projednávat zastupitelstvo města na svém zasedání 03. 12. 2015 v Dělnickém domě. Jeho obsahem bude řada opatření a návrhů realizace konkrétních akcí, které, jak předpokládám, budou mnohé z Vás zajímat. Vše bude ve smyslu zákona před zasedáním zveřejněno. Jedno však chci uvést již nyní. Návrh rozpočtu, tak jak jej předloží rada zastupitelstvu, nebude obsahovat žádné návrhy na zavírání či rušení provozů zařízení města, která poskytují občanům služby ať už ve sportovní, či kulturní oblasti. Nevzpomínám si, že by některá z kandidátních stran, která uspěla ve volbách nejlépe, měla v programu to, že zavře zimní stadion, zruší TV Odra atd. Můj názor je a doufám, že i většiny zastupitelů, a je jedno, za koho jsou do zastupitelstva delegováni, že naší povinností je v prvé řadě hledat taková řešení, která minimálně zachovají současný stav a rozsah činností zabezpečovaných městem v těchto oblastech a ne jejich likvidaci.

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: