Z jednání rady města

Z jednání rady města

Další schůze rady města se konaly 23. 09. a 01. 10. 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
– na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce -II“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s. r. o., za cenu nejvýše přípustnou 3.186.172,90 Kč bez DPH a 3.855.269,21 Kč s DPH,

– uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu požárního vozidla mezi Českou republikou -Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava-Zábřeh, jako převodcem, a městem Studénka, jako nabyvatelem,

– uzavřít písemnou dohodu o zániku nájmu bytu 3 + 1 standardní

kvality v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, a to k 05.10.2015,

– vyhovět žádosti pí Plutové a souhlasit s instalací mobilní klimatizační jednotky v nebytovém prostoru č. 2 v budově čp. 779 na ul. Budovatelské ve Studénce, jehož je nájemcem, a se zřízením otvoru pro její napojení v obvodové zdi budovy, a to na náklady nájemce a při splnění stanovených podmínek,

– vyhovět žádosti manželů Markových a souhlasit se stavbou sjezdu, vodovodní přípojky a splaškové kanalizační přípojky na části pozemku parc. č. 1508/1 v k. ú. Studénka nad Odrou, a to na náklady žadatele,

– vyhovět žádosti společnosti Pars Komponenty, s. r. o., a souhlasit se stavbou plynovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1665, parc. č. 1663, parc. č. 1662/1 a parc. č. 1641/1 v k. ú. Butovice, a to na náklady žadatele,

– uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a p. Ermisem, jako nájemcem, ve věci změny výše nájemného,

– uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu k pozemku parc. č. 2324/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem Studénka, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou ARPEX MORAVA, s. r. o., jako budoucím oprávněným z věcného břemene,

– uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č. 1345 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi městem Studénka, jako povinným z věcného břemene, a společností RWE GasNet, s. r. o., zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene,

– zřídit jedno vyhrazené parkovací místo pro osobu těžce pohybově postiženou včetně dopravního značení na slepé ulici Sjednocení, před obytným domem čp. 635,

– zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Odstranění objektu uhelny“,

– zrušit zadávací řízení na dodávku „Sdružené služby dodávky elektrické energie v síti nn a vn pro město Studénku a jeho příspěvkové organizace“.

– neposkytnout peněžní dar z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 žadateli Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., za účelem zřizování a provozu schránek pro odložené děti, podpory všech činností spojených s poskytováním pomoci odloženým a opuštěným dětem.

Rada schválila:
– změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2015/05 odboru rozvoje města a investic, odboru místního hospodářství a údržby majetku.

Rada stanovila:
– upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 odboru školství, kultury a sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, odboru rozvoje města a investic, odboru místního hospodářství a údržby majetku, tajemníkovi městského úřadu, organizační složce Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace.

Rada jmenovala:
– konkurzní komisi pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Studénka, Sjednocení 650, souhlasila s tím, aby konkurzní komise jmenovaná Radou města Studénky přizvala k jednání v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nebudou členy konkurzní komise, bez dalšího projednání radou města.

Rada vydala:
– dodatky závazných ukazatelů pro rok 2015 příspěvkových organizací: Základní škola Studénka, Butovická 346, Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, Mateřská škola Studénka, Komenského 700,

– upravené programové dokumenty pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 dle jednotlivých oblastí: ekologie a životní prostředí, kultura, registrovaný sport a tělovýchova, sociální věci, vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity.

Rada vzala na vědomí:
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: