Ukončení prací “Rekonstrukce MŠ Poštovní”

Ukončení prací “Rekonstrukce MŠ Poštovní”

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/05.01288
Tento projekt je financován z: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2000

Město Studénka obdrželo začátkem roku 2013 oznámení o přidělení dotace z rozpočtu Regionální Rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na rekonstrukci objektu mateřské školy na ulici Poštovní.

Předmětem díla byla komplexní rekonstrukce budovy, jejímž cílem bylo rovněž zvýšení kapacity odloučeného pracoviště mateřské školy o 2 třídy (cca 50 dětí) a také zvýšení kapacity hudební školy SZUŠ Musicale, v. o. s., o 50 míst. V budově vznikly prostory pro nové aktivity, kroužky a reprezentativní prostory pro hudebně-kulturní akce města. V rámci rekonstrukce bylo provedeno kompletní zateplení objektu, výměna oken a vnitřních rozvodů, zastřešení venkovních teras prvního nadzemního podlaží. Dále byly opraveny stříšky nad hlavními vstupy, zvětšeny výtahy pro přepravu thermoportů se stravou a v neposlední řadě došlo k nástavbě objektu, kterou byly získány plochy potřebné pro provoz odloučeného pracoviště mateřské školy a hudební školy Musicale.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele se stala společnost Omlux, spol. s r. o., se sídlem Františky Stránecké 165/8, Ostrava–Mariánské Hory, se kterou byla následně uzavřena smlouva o dílo. Přestavba objektu byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 31. 07. 2013.V průběhu července a srpna 2013 probíhalo odstraňování částí konstrukčních vrstev ploché střechy, okenních výplní a odstraňování starých omítek, byly zjištěny nedostatky na nosných sloupech. Ihned byl požádán zástupce autorského dozoru o zajištění stanoviska autorizovaného statika. Na konci měsíce srpna provedl statik první prohlídku objektu, kdy konstatoval, že stavba vykazuje celou řadu vad na nosných sloupech, že je potřeba provést odběr vzorků – společnost Omlux, spol. s r. o., zajistila odběr vzorků z nosných sloupů a jejich laboratorní zkoušky.

Po vyhodnocení odběru vzorků a důkladnější prohlídce odkrytých konstrukcí statik konstatoval tak závažné nedostatky na statice objektu, že navrhl stavbu zastavit a doporučil provést podrobný statický průzkum celého objektu. Tento průzkum provedla společnost MARPO, s. r. o., se sídlem 28. října 66/201, Ostrava-Mariánské Hory, v rozsahu a dle požadavků statika. Po vyhodnocení tohoto průzkumu navrhl statik sanaci veškerých nosných prvků dle standardizovaných postupů.

V září roku 2013 byla stavba pozastavena a byly předloženy orgánům města podklady k rozhodnutí o dalším postupu. Následovala příprava projektové dokumentace pro sanaci objektu a výběrové řízení na zhotovitele sanací. Vítězem výběrového řízení se stala společnost DEV Company, spol. s r. o., se sídlem Dvořákova 937/26, Ostrava, která v květnu 2014 zahájila sanační práce. Po jejich ukončení pokračoval od listopadu 2014 původní zhotovitel v rekonstrukci MŠ Poštovní. Stavba byla dokončena v květnu 2015 a řádně zkolaudována. MŠ Poštovní je v provozu od září letošního roku.

Skutečná cena díla „Rekonstrukce objektu MŠ Poštovní“ po realizaci činí cca 24.000.000 Kč, z toho předpokládaná výše dotace max. 85 % z celkových způsobilých nákladů. Sanační práce ve výši 17.054.312,79 Kč byly v celém rozsahu financovány z rozpočtu města.

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Chcete tu mít svou reklamu? Kontaktujte nás.

Další článek:
Předchozí článek: