Z jednání rady města Studénky

Z jednání rady města Studénky

Další schůze rady města se konala 22. 10. 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
– neposkytnout peněžní dar z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 žadateli: Centrum české historie, o. p. s, za účelem výroby a umístění pamětní desky připomínající útěk a vyhnání Čechů, Židů a protinacisticky smýšlejících Němců z pohraničí ČSR v roce 1938,
– přijmout dar Moravskoslezského kraje v celkové hodnotě 53.771,10 Kč určený k dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky speciální technikou,
– přijmout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2015 na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky v celkové výši 42.100 Kč,
– uzavřít nájemní smlouvy k bytům na ul. Budovatelské ve Studénce,
– uhradit náklady spojené s exekučním vyklizením bytu na ulici Budovatelské ve Studénce,

– na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit zakázku malého rozsahu na stavební práce „Odstranění objektu uhelny“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: LARS M + K, s. r. o., za cenu nejvýše přípustnou 521.899,20 Kč včetně DPH,
– na základě a v souladu s výsledky elektronické aukce přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Studénku a jeho příspěvkové organizace“ a uzavřít smlouvy s uchazečem: Pražská plynárenská, a. s., za ceny vzešlé z elektronické aukce,
– o prodloužení stávajících smluvních vztahů na dodávku elektrické energie pro odběrná místa města Studénky a jeho příspěvkových organizací do 31.03.2016, a to se společností: CENTROPOL ENERGY, a. s., na dodávky elektrické energie pro odběrná místa v síti NN, Zásobování teplem Vsetín, a. s., na dodávky elektrické energie pro odběrná místa v síti VN,
– vyhovět žádosti občanů o úpravu autobusového jízdního řádu linky č. 880611, a to spoje č. 7 v neděli a ve státem uznané svátky,

– vyhovět žádosti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správy chráněné krajinné oblasti Poodří, a souhlasí s vybudováním vodní plochy (tůně) na pozemku parc. č. 2304/1 v k. ú. Studénka nad Odrou, a to na náklady žadatele,
– na základě a v souladu s protokolem o otvírání obálek k veřejné zakázce „Suché poldry ve Studénce, priorita č. I. a II.“ o vyloučení uchazečů pod pořadovými čísly nabídek 12, 13, 18 a 20,
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „PD – Infrastruktura lokality Panská“ mezi městem Studénkou a společností MS architektura a design, s. r. o.,
– upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí „Oběh účetních dokladů a pokladní operace“, při prodeji neupotřebitelného movitého majetku města Studénky, zveřejnit záměr prodeje dvou svitků vodovodního potrubí PE HD 100; zájemci předloží své nabídky v zalepené obálce v termínu do 11. 11. 2015; vodovodní potrubí bude odprodáno zájemci, který předloží nejvyšší nabídku.

Rada schválila:
– plán činnosti SAK Studénka, příspěvková organizace.

Rada souhlasila:
– s použitím fondu investic pro mobilní zastřešení a zastínění zahrádky u restauračního zařízení v areálu bývalého koupaliště.- s přijetím účelově určeného daru v celkové hodnotě 50.868 Kč na obědové služby pro Základní školu Studénka, Butovická 346, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
– s užitím znaku města Studénky v kalendáři MAS Regionu Poodří, z. s.

Rada vydala:
– dodatek závazných ukazatelů pro rok 2015 Základní školy Slunečnice, Studénka, příspěvkové organizace, a souhlasila s použitím rezervního fondu ve výši 80.000 Kč k dokrytí potřeb na provoz v roce 2015.

Rada vzala na vědomí:
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,
– odstoupení Ing. Schalka, od smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 810 na pozemku parc. č. 1568/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice,
– předložený návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016,
– informace tajemníka městského úřadu o výsledku kontroly: realizace projektu „Rekonstrukce a vybavení přírodovědných a technických učeben na základních školách“ provedené 07. 10. 2015 Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřadem regionální rady; městského útulku pro psy Radar provedené 09. 10. 2015 Krajskou veterinární správou pro Moravskoslezský kraj.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starosta

Chcete tu mít svou reklamu? Kontaktujte nás.

Další článek:
Předchozí článek: