Železniční přejezd ve Studénce

Železniční přejezd ve Studénce

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás seznámil se situací kolem hlavního železničního přejezdu na koridoru ve Studénce.

Vedení města zahájilo ihned po tragickém střetu vlaku Pendolino s kamionem přípravu souboru opatření ke zvýšení bezpečnosti na tomto přejezdu. Zde musím zmínit, že město má v tomto ohledu jen velmi omezené možnosti, jelikož správcem přejezdu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a dohled nad dodržováním dopravních předpisů vykonává Policie České republiky. Proto jsme zahájili sérii jednání s příslušnými zainteresovanými subjekty, abychom zjistili, jaké jsou možnosti města v řešení nastalé situace.

Jednou z možností zvýšení bezpečnosti přejezdu je odklonění nákladní dopravy prostřednictvím dopravního značení a zabezpečení jiné dostupné přístupové cesty pro zásobování areálu MSV Metal Studénka, a. s. Rada města po projednání umožnila vypracovat studii odklonění nákladní dopravy do areálu MSV Metal Studénka, a. s., mimo zmiňovaný železniční přejezd, ale zároveň řešila otázku odklonění zásobovací dopravy mimo centrum města. Z tohoto zadání se jeví jako jediná možnost vytvoření průjezdu přes areál společnosti AK 1324, s. r. o. V tomto smyslu připravujeme zadání studie proveditelnosti, samozřejmě ve spolupráci s oběma subjekty. Dalším připravovaným opatřením je vybudování billboardu s varovným upozorněním na tragické následky střetu vlaku s vozidlem na tomto přejezdu.

Upozornili jsme na studii mimoúrovňového křížení, zpracovanou v roce 2008, a na možnost řešení navrhnutého v novém územním plánu města Studénky z roku 2015. Iniciovali jsme zapracování možností do dopravního generelu města Studénky. Dostali jsme i spoustu podnětů a nápadů od občanů z celé České republiky, jak přejezd zabezpečit. Skoro všechny návrhy se bohužel týkají doplňkových zařízení, která spadají do kompetence Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Samozřejmě se všemožně snažíme iniciovat jednání se všemi odpovědnými činiteli a orgány, do jejichž kompetence náleží řešení stávajícího stavu. Na přípravě výše uvedených opatření intenzivně pracujeme. V reakci na neustálé porušování dopravních předpisů na železničním přejezdu některými nezodpovědnými jedinci (další kamion, který „přerazil“ závory + cca 100 porušení dopravních předpisů na přejezdu, zachycených nainstalovaným kamerovým systémem za dobu od 22. 07. 2015, tj. od střetu pendolina s polským kamionem, do konce října) vydal ministr dopravy pan Dan Ťok prohlášení o zrušení železničního přejezdu ve Studénce. Na základě jeho prohlášení jsem požádal o přijetí u pana ministra se žádostí o vysvětlení. S panem ministrem a panem Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, jsem prodiskutoval celou situaci, nastínil jsem námi preferovanou variantu, kterou je pouze odklonění nákladní dopravy a zachování železničního přejezdu pro osobní dopravu.

Pan ministr trval na zrušení železničního přejezdu jako takového z důvodu zajištění maximálně bezpečného řešení s tím, že zabezpečí prostředky pro výstavbu mimoúrovňového křížení (podjezdu) pro cyklisty a chodce a odklonění nákladní dopravy mimo přejezd (viz výše). Osobní doprava by ovšem v tomto provedení byla směrována přes stávající nadjezd. Časová osa byla předjednána v tomto sledu: vybudování objízdné trasy pro nákladní dopravu a poté postupné omezování provozu na stávajícím železničním přejezdu.

Ve snaze pokračovat v jednáních jsem připustil tuto variantu jako případně schůdnou s tím, že bude prověřena studií proveditelnosti. Studie se bude zabývat vhodným umístěním, projekčním řešením, bude projednána se všemi institucemi, jichž se dotýká. Musí být také posouzena z hlediska udržitelnosti dotace na projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti přestupního terminálu ve Studénce“. Bude také posouzena z hlediska dostupnosti pro integrovaný záchranný systém, a to hlavně v době krizových situací, jako jsou povodně apod. Jsem přesvědčen, že navrhovaná varianta nebude schopna řešit všechna tato kritéria. Jednou z variant, která by tyto náležitosti mohla splňovat, je rozšíření podjezdu o průjezd pro osobní dopravu, třeba i systémem tzv. myší díry, řízeným semaforem, nebo se celá situace přehodnotí.

Závěrem mi dovolte krátkou rekapitulaci, co a jak bude následovat:
1.  zpracování studie proveditelnosti na vybudování objízdné trasy pro nákladní dopravu přes areál AK 1324, s. r. o. (podmíněno souhlasem vlastníků průmyslových areálů s navrženým řešením), projektová příprava a samotná realizace v období 2016-2017,
2. zpracování studie proveditelnosti na vybudování podjezdu pod přejezdem (podmíněno souhlasnými stanovisky všech zainteresovaných stran), projektová příprava, realizace v období 2017.

Momentálně mohu konstatovat, že kromě dílčích opatření, jako jsou billboardy, nikdo neví, a ani nemůže vědět, jestli je celý tento projekt realizovatelný z důvodu mnoha otevřených neznámých. Ale věřím, že i přes spoustu neznámých a složitá jednání a řízení se společně s ministerstvem dopravy, Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, a dalšími zainteresovanými organizacemi a osobami podaří nalézt a realizovat řešení, které bude vyhovovat bezpečnosti a potřebám občanů, firem a ostatních institucí.

Petr Odchodnický
místostarosta

Chcete tu mít svou reklamu? Kontaktujte nás.

Další článek:
Předchozí článek: