OBNOVA ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT VE STUDÉNCE

OBNOVA ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT VE STUDÉNCE

V pěti lokalitách Studénky v loňském roce proběhla obnova zeleně, kterou jste zajisté registrovali. Jednalo se o zámecký park, Dělnickou zahradu, sídliště na ulicích Poštovní, Mírová a Budovatelská.

Hlavním cílem bylo vytvoření nové generace stromů, které v budoucnu nahradí především poměrně velké množství neperspektivních bříz. Projekt byl vypracován s výhledem na dalších 10 let tak, aby bylo možno v časových krocích postupně vykácet břízy bez nutnosti výsadby náhradních stromů. Dalším neméně důležitým prvkem je druhová skladba vysazených stromů, kdy se jedná v převážné většině o okrasné kultivary stromů, jako jsou např. Malus „Liset“(okrasná jabloň), Malus floribunda (jabloň mnohokvětá), Prunussubhirtella „Autumnalis“ (višeň chloupkatá), Prunusserrulata „Kanzan“ (třešeň sakura vzpřímená) nebo Prunuscerasifera „Nigra“ (myrobalán, švestka), což jsou všechno nádherně kvetoucí stromy, které ,,rozsvítí“ všechny tyto lokality. Samozřejmě byly vysazeny i stromy klasické, jako jsou javory – babyka, amurský, mleč, klen, několik habrů a dubů letních, což jsou převážně stromy dlouhověké. Rovněž se ve výsadbách objevuje i několik smutečních vrb, které prostor ozvláštní svým typickým tvarem koruny.

Celá tato akce vyvolala mezi lidmi různé reakce, od vysoce kladných až po velmi negativní. Negativní reakce byly převážně z důvodu možného zastínění oken v přízemních bytech. V drtivé většině jsem přesvědčen, že vysazené stromy budou stínit jen minimálně, protože jak už jsem výše zmínil, jedná se o parkové kultivary menšího vzrůstu. Další reakcí bylo nevykácení všech problematických stromů, což nám ale neumožňuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Všechny dřeviny byly odborně posouzeny z hlediska jejich zdravotního stavu, a zda neohrožují své okolí. Na základě tohoto posouzení bylo navrhováno i kácení, které bude ještě probíhat i v dalších letech dle zpracovaného projektu, jak jsem se již zmínil výše. Ostatní reakce byly spíše o vnímání něčeho nového jako špatného. Naproti tomu jsou přirozeně i kladné ohlasy, že se konečně po padesáti letech mění vzhled zeleně ve městě, dochází k omlazení stromů atd. Navíc s příchodem jara se teprve ukáže, jak bude nová výsadba vypadat v plném listu, resp. květu. Nejvíce ohlasů sklidil areál zámecké zahrady, zde byl zásah proveden nejmasivněji. Zahrada je rázem velice vzdušná, přehledná a po zazelenání, troufnu si říct, i krásná.

Závěrem bych rád doplnil, že akce ,,Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce“ v celkové výši cca 4.000.000 Kč byla ze75 % financována z dotací Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, zbylou část uhradilo město ze svého rozpočtu. Vysazené stromy a keře budou zpříjemňovat pobyt ve Studénce nejen nám současníkům, ale hlavně našim dětem a dalším generacím.

obnova_zelene_ve_vybranych (2) obnova_zelene_ve_vybranych (4) obnova_zelene_ve_vybranych (5) obnova_zelene_ve_vybranych (3)

Petr Odchodnický
místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: