POSÍLENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ VE STUDÉNCE

POSÍLENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ VE STUDÉNCE

Každoroční boj s přívalovými dešti, které způsobují velké škody na majetku obyvatel, podnikatelů i města, se nadále snažíme intenzivně a systematicky řešit. Pozemková úprava, která proběhla v katastrálním území Butovice, nám umožnila získat pozemky mimo jiné i pro provedení protipovodňových opatření. Návrhy jednotlivých opatření byly respektovány novým územním plánem, aby nic nebránilo jejich realizaci.

Za jedny z nejkritičtějších míst v tomto katastrálním území byly označeny lokality „Polská“ a „Za Kulišťákem“, ve kterých jsou navrženy, a budou i realizovány suché vodní nádrže, tzv. poldry. Ty dohromady vytvoří retenční prostor o celkovém objemu 19 200 m3, a významně tak přispějí k protipovodňové ochraně této části Butovic. Po jejich dokončení bude celá lokalita lépe chráněna před přívalovými srážkami, sníží se objem povodňových škod a posílí se kvalita bydlení obyvatel. Přitom jsou navrženy tak, aby co nejméně zasahovaly do okolní krajiny a nenarušovaly dochovaný krajinný ráz.

Přípravu realizace těchto dvou nádrží zahájilo město Studénka v srpnu roku 2013 a dnes máme již pro obě stavby hotovu projektovou dokumentaci i pravomocné stavební povolení a chystáme samotnou realizaci. V této chvíli město provádí výběr dodavatele stavebních prací tak, aby stavba mohla být zahájena v roce 2016. Vybudování těchto dvou poldrů si vyžádá investici v odhadované výši přibližně 6 mil. Kč. S financováním nám pomůže i Ministerstvo zemědělství, které přislíbilo městu dotaci až do výše 90 % způsobilých výdajů.

Na tyto dva poldry naváže ještě třetí obdobné opatření, které bylo navrženo v lokalitě „Za Pumprlou“ a jehož příprava je v současné době, s ohledem na složitější poměry v tomto místě, teprve ve fázi studie proveditelnosti.

Při jízdě po dálničním přivaděči si motoristé mohou všimnout výstavby retenčních příkopů, které budou po svém dokončení zpomalovat přívalové srážky z povrchu této nové komunikace. O jejich realizaci usilovalo naše město od roku 2010 a po složitých a dlouhých jednáních s investorem, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, se podařilo konečně toto protipovodňové opatření prosadit. Dalším z připravovaných opatření na Butovickém potoce je stavba většího poldru na jeho pravostranném přítoku „Za Klečkou“. Stavbu bude realizovat Státní pozemkový úřad, s nímž město Studénka na přípravě úzce spolupracuje a který v současné době vybírá zhotovitele projektové dokumentace. Jeho následnou realizaci můžeme očekávat v nejbližších letech.

Město plánuje vybudování protipovodňových opatření i v místní části Studénka, kde jejich potřebnost ukázaly události z května 2014. Jedná se o návrhy dvou poldrů v lokalitě „Na Trávníkách“, které se v současné době projekčně zpracovávají. V souvislosti s opatřeními v této oblasti našeho města ještě musíme připomenout také zahájené Komplexní pozemkové úpravy v katastru Studénka nad Odrou, které vytvoří mimo jiné i podmínky pro realizaci těchto a dalších potřebných opatření.

 

Petr Odchodnický
místostarosta

Ing. Radmila Nováková
vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Další článek:
Předchozí článek: