SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

bývá už dlouhodobou tradicí jak doma v rodině, tak v zaměstnání, v dobrovolných spolcích sportovních či kulturních a zájmových ohlédnout se na přelomu roku starého a nového, jak jsme naplnili předsevzetí toho, co končí, a s jakými představami vstupujeme do roku nastávajícího.

Určitě to mají mnohde jednodušší, než je tomu na obci či městě, protože šíře poskytovaných služeb a činností je v našem případě značně rozsáhlá, a pokud zapojíme i konkrétní úvahy o hodnocení kvality jejich úrovně, pak je možno očekávat nespočet hodnocení různého rázu.

Svá konstatování, ne ani tak hodnocení, protože by mohlo být určitým způsobem subjektivní, k oblastem, kterými volené orgány, jejich útvary a městský úřad zabezpečují celoročně chod města, začnu u rady a zastupitelstva. Rada jednala v roce 2015 celkem 19x a zastupitelstvo 6x, vždy za maximální možné účasti svých členů. V podstatě všichni na jednáních aktivně reagovali na řešené problematiky. Z těch nejzávažnějších chci uvést alespoň přípravu rozpočtu pro rok 2015, podání občanskoprávní žaloby v kauze SAS, s. r. o., schválení územního plánu a programu rozvoje města, dokončení staveb MŠ Poštovní a ZŠ Butovická. Za rozhodující výsledek v plnění protipovodňových opatření v k. ú. Studénka nad Odrou považuji získání souhlasu potřebné části vlastníků pozemků s pozemkovými úpravami a zahájení projektových prací Státním pozemkovým úřadem. Z provozních záležitostí nám nejvíce času a starostí zabralo poptávkové řízení na službu údržby veřejné zeleně, kde jsme museli po známém průběhu plnění smlouvy na tuto činnost dodavatelem smlouvu v srpnu po dohodě ukončit. Ještě se chci zmínit o přípravě návrhu rozpočtu města pro rok 2016, které jsme věnovali značnou pozornost. Výsledkem bylo po diskuzi na jednání zastupitelstva jeho v podstatě bezproblémové schválení. Schválený rozpočet na příští rok vykazuje výraznou úsporu provozních nákladů oproti minulým letům, financuje všechny zákonné povinnosti města jako školství, hasiče, tak i činnosti zabezpečované například příspěvkovou organizací SAK Studénka, o kterých byla v závěru roku vedena vášnivější diskuze, zejména provoz zimního stadionu a TV Odra. V potřebném rozsahu jsou schváleny prostředky na městskou hromadnou dopravu při zachování ceny jízdného, na stejné výši zůstává i poplatek za odpad. Z investičních akcí, které bychom i za spolufinancování z dotačních titulů chtěli realizovat, jmenuji alespoň výměnu oken a zateplení ZŠ Sjednocení, městského úřadu a požární zbrojnice v Butovicích, realizaci 1. etapy chodníku na ulici Butovické. V rámci plnění protipovodňových opatření v k. ú. Butovice jsme v závěrečné fázi přípravy realizace suchých poldrů v lokalitách „Polská“ a „U Kulišťáka“. V oblasti údržby budeme kromě jiného realizovat opravu chodníků na ulici Bezručova, v podstatě v celé délce, a rekonstrukci místních komunikací, dále R. Tomáška a Nádražní od prodejny k areálu „Na Mlýnské“ včetně boční ulice. Podrobný rozpis rozpočtu najdete na internetových stránkách města.

Určitou organizační péči ze strany volených orgánů vyžadoval během roku 2015 i městský úřad, a to v potřebě ho na určitých úsecích reorganizovat, doplnit a zabezpečit nástup nových pracovníků na místa těch, kteří odešli. Ve spolupráci s tajemníkem městského úřadu bylo provedeno 5 výběrových řízení, byl sloučen odbor stavebního řádu a územního plánování s odborem rozvoje města a investic a doplněn počet strážníků městské policie o jednoho. K 01.01.2016 vstoupí městský úřad do nového roku v počtu pracovníků „minus 1“ oproti roku 2015 a pro zajímavost chci uvést, že náklady na mzdy pro rok 2016 jsou u městského úřadu nižší než v roce 2008. Nerad bych ve vztahu k úřadu opomenul značný rozsah vykonávané správní činnosti ve všech oblastech, kde si troufnu i s možností vlastního srovnání a zkušeností prohlásit, že je na velmi dobré úrovni.

V závěru mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám popřál, aby Vaše ohlédnutí za uplynulým rokem bylo pozitivní a ten následující jste prožili ve zdraví a pohodě.

 

Lubomír Šobich
starosta

Další článek:
Předchozí článek: