Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konaly 12.11.2015 a 26.11.2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:

—navýšit veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2015 poskytnutou usnesením z 26.02.2015 žadateli: Příroda kolem nás, o. p. s., se sídlem Studénka, o částku ve výši 20.000 Kč na úhradu podílu nákladů na nájemné a nákup krmiva pro zvířata,

—uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „PD —poldry Na Trávníkách“ mezi městem Studénka a společností Ing. Lubomír Novák —AVONA, se sídlem Nový Jičín,

– uzavřít nájemní smlouvy k bytům na ul. Budovatelské ve Studénce,

—uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu k pozemkům v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi městem Studénka, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností 4EVER, s. r. o., se sídlem Studénka, jako budoucím oprávněným z věcného břemene,

– vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a p. Bőhmem, se sídlem Studénka, jako nájemcem, a to s tříměsíční výpovědní dobou,

—vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a společností ROBSON, s. r. o., jako nájemcem, a to s tříměsíční výpovědní dobou,

– zrušit platnost usnesení z 02.07.2015 ve věci zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 15/3 v k. ú. Nová Horka,

—zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 15/3 o výměře 4 000 m2 v k. ú. Nová Horka, za účelem chovu koní, a to na dobu neurčitou,

—uzavřít smlouvu o poskytnutí podpory mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, jako poskytovatelem, a městem Studénka, jako příjemcem,

—uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce objektu SDH Butovice“ mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností DaF-Projekt, s. r. o., se sídlem Moravská Ostrava, jako zhotovitelem.

 

Rada schválila:

—změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2015/06 odboru místního hospodářství a údržby majetku,

—obsahový plán jednání schůzí Rady města Studénky pro rok 2016.

 

Rada souhlasila:

—s přijetím účelově určeného daru v celkové hodnotě 32.780 Kč na obědové služby pro Základní školu Studénka, Sjednocení 650, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

 

Rada stanovila:

– prodejní cenu nástěnného kalendáře na rok 2016 s motivy historických fotografií Studénky ve výši 200 Kč včetně DPH.

Rada vzala na vědomí:

– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,

– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky,

– informaci o plnění rozpočtu města Studénky k 30.09.2015,

– informaci o stavu pohledávek města Studénky k 30.09.2015,

—výroční zprávy o činnosti za školní rok 2014/2015 příspěvkových organizací: Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín, Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín, Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín, Mateřská škola Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín, Základní škola Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace,

– informaci tajemníka městského úřadu o výsledku kontroly zaměřené na výkon přenesené působnosti na úseku matrik, dle zákona č. 301/ Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

provedené 22.10.2015 u odboru vnitřních věcí Městského úřadu Studénka oddělením správním Městského úřadu Bílovec.

Rada doporučila ZMS:

– schválit rozpočet města Studénky pro rok 2016,

– schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2015/4,

—uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru dle zásad pro vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení města Studénky č. 1/2010,

– vydat dodatek zřizovací listiny SAK Studénka, příspěvkové organizace, se sídlem Studénka,

—změnit k datu 01.01.2016 název příspěvkové organizace Základní škola Studénka, Sjednocení 650, se sídlem Studénka, Sjednocení 650, z původního názvu: Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín, na nový název: Základní škola Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace,

– vzít na vědomí zprávu o plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky,

—vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008, požární řád města Studénky,

—vydat obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

—prodat nebytovou jednotku č. 613/12 vymezenou v budově čp. 613 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 611—na pozemcích, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 611—, se sídlem Studénka, Butovice, Mírová 611, za celkovou cenu 14.690 Kč,

– nevyhovět žádosti Ing. Klečky o prodej pozemků —vodní plocha o výměře 450 m2 —ostatní plocha o výměře 4 988 m2, vše v obci Bartošovice, k. ú. Bartošovice,

—schválit bezúplatné nabytí pozemků o výměře 303 m2, o výměře 593 m2 a o výměře 101 m2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví města Studénky včetně zavazujících a omezujících podmínek obsažených v článku č. VII darovací smlouvy.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

 

Lubomír Šobich
starosta

Další článek:
Předchozí článek: