Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

čp. 540—, se sídlem Studénka-Butovice, ve věci pronájmu části pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice,

—vyhovět žádosti Ing. Kotase ve věci mimořádného uložení stavebního materiálu na rekultivaci skládky Radar ve Studénce v maximálním množství 50 t,

– uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností ARRIVA MORAVA, a. s., jako dopravcem,

—na základě a v souladu se zprávami o posouzení a hodnocení nabídek přidělit zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava sociálního zařízení v budově MěÚ Studénka“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem VYKI TOOLS GROUP, s. r. o., za cenu nejvýše přípustnou 422.866 Kč včetně DPH,

—na základě a v souladu se zprávami o posouzení a hodnocení nabídek přidělit zakázku malého rozsahu na služby „PD —rekonstrukce strojovny zimního stadionu ve Studénce“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: ENERGO CHOCEŇ, s. r. o., za cenu nejvýše přípustnou 380.545 Kč včetně DPH,

—zadat nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku „Sdružené služby dodávky elektrické energie v síti NN a VN pro město Studénku a jeho příspěvkové organizace“,

—uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce objektu SDH Butovice“ mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností DaF-Projekt, s. r. o., jako zhotovitelem,

—na základě a v souladu s výsledky elektronické aukce podlimitní veřejné zakázky „Suché poldry ve Studénce, priorita č. I. a II.“ O výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem: PAS NATURA, s. r. o., za cenu nejvýše

Další schůze rady města se konala 10.12.2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

 

Rada rozhodla:

—uzavřít nájemní smlouvy k bytům na ul. Budovatelské, Družstevní, v části Nová Horka,

—podat žalobu na vyklizení bytu 1 + 1 standardní kvality, na ulici Budovatelské ve Studénce, v případě, že byt nebude do 10.01.2016 vrácen městu,

—uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené 30.12.1999 mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a pí Tichou, jako nájemcem, a to k 31.12.2015,

—uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi městem Studénka, jako povinným z věcného břemene, a společností MIRAMO, spol. s r. o., se sídlem Albrechtičky 69, jako oprávněným z věcného břemene,

—uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu k pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi městem Studénka, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou p. Ing. Jiřím Horákem, se sídlem Nový Jičín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene,

—vyhovět žádosti p. Kozárika a souhlasí se stavbou elektrické přípojky NN na pozemcích v k. ú. Butovice, a to na náklady žadatele,

—nevyhovět žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě

4

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

přípustnou 7.396.851 Kč včetně DPH včetně rezervy,

—převzít majetek dle smlouvy, tj. podtlakovou kanalizaci I. a II. etapa nacházející se ve Studénce-Butovicích, do přímé správy města Studénky a pověřila starostu projednat se stávajícím provozovatelem Zásobování teplem Vsetín, a. s., rozsah a obsah vad podtlakové kanalizace a po jejich vymezení v závěrečném protokolu podtlakovou kanalizaci jménem města Studénky do správy převzít,

—podat odvolání proti rozhodnutím, kterými byly Finančním úřadem pro Moravskoslezský kraj vyměřeny odvody za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace akce „Odkanalizování části Studénka I“.

 

Rada schválila:

—dodatek ke smlouvě o sběru, svozu, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Studénka z 01.04.1998 mezi OZO Ostrava, s. r. o., jako dodavatelem, a městem Studénka, jako objednatelem,

—změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2015/07 odboru vnitřních věcí, odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, odboru místního hospodářství a údržby majetku, tajemníkovi městského úřadu, organizační složce Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace,

—řídící výbor Programu rozvoje města Studénky,

– podíl města Studénky na pořízení elektronického informačního kiosku v hale letiště Leoše Janáčka —Ostrava Airport v Mošnově ve výši 32.000 Kč v rámci spolupráce partnerů Destinačního managementu turistické oblasti Poodří —Moravské Kravařsko, o. p. s.

 

Rada souhlasila:

– se sídlem Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ J. A. Komenského, Studénka, na adrese Butovická 376, Studénka, a to po dobu užívání budovy čp. 376 na ulici Butovické ve Studénce Základní uměleckou školou J. A. Komenského, Studénka, příspěvkovou organizací, se sídlem Studénka,

– se sídlem Rodičovského sdružení při ZŠ Studénka (Spolek rodičů při ZŠ Studénka), na adrese Sjednocení 650, Studénka,

—s uzavřením dodatku k výpůjční smlouvě o časově omezené bezplatné zápůjčce sbírkového předmětu Vagonářského muzea mezi SAK Studénka, příspěvkovou organizací, jako půjčitelem, a Železničním muzeem moravskoslezským, o. p. s., jako vypůjčitelem.

 

Rada stanovila:

—ceny za služby a práce prováděné Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Studénky,

—upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015 odboru školství, kultury a sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, odboru místního hospodářství a údržby majetku, tajemníkovi městského úřadu,

—závazné ukazatele hospodaření pro rok 2016 odboru školství, kultury a sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, odboru místního hospodářství a údržby majetku, tajemníkovi městského úřadu, organizační složce Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace,

– podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Studénky zařazených do Městského úřadu Studénka, a to na základě snížení počtu zaměstnanců o jednoho, tj. 65 osob s účinností od 01.01.2016, na základě snížení počtu zaměstnanců o jednoho, tj. 64 osob s účinností od 01.07.2016.

 

Rada vydala:

– ceník Ceník odpadů přijímaných k rekultivaci skládky Radar, s účinností od 01.01.2016,

– vnitroorganizační směrnice Zásady upravující postup při poskytování informací, Organizační řád Městského úřadu Studénka, Odpisování dlouhodobého majetku, Oběh účetních dokladů a pokladní operace,

– sazebník úhrad za poskytování informací,

—zásady vztahů mezi orgány města Studénky a školami, jejichž zřizovatelem je město Studénka, zásady vztahů mezi orgány města Studénky a SAK Studénka, příspěvková organizace.

Rada jmenovala:

– s účinností od 01.01.2016 na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Studénka, Sjednocení 650, Mgr. Mantheeovou.

 

Rada odvolala:

– s účinností od 01.01.2016 z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy Slunečnice, Studénka, příspěvkové organizace, Mgr. Haluškovou,

—s účinností od 01.01.2016 zástupce zřizovatele ze školské rady při Základní škole Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace, Ing. Sekaninovou, A. Fabianovou.

 

Rada vzala na vědomí:

– zprávy o činnosti komisí Rady města Studénky za rok 2015,

– zprávu o průběhu kontrol a obecných zjištěních při provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací města Studénky a žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory v roce 2015,

– výsledné pořadí uchazečů konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Studénka, Sjednocení 650, stanovené konkurzní komisí takto: 1. Mgr. Mantheeová, 2. Mgr. Chalupová,

– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,

—návrh předávacího protokolu o předání a převzetí majetku dle smlouvy Podtlaková kanalizace Butovice I. a II. etapa, kterou na základě smlouvy o nájmu, správě, udržování a provozování majetku z 15.10.2002 ve znění pozdějších dodatků provozovala společnost Zásobování teplem Vsetín, a. s.,

—návrh závěrečného protokolu o předání a převzetí „Podtlaková kanalizace v lokalitě Butovice“ předložený společností Zásobování teplem Vsetín, a. s.,

—platební výměr Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj č. j. 3130628/15/3200-31472-807022 vydaný 20.11.2015, platební výměr Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj č. j. 3130518/15/3200-31472-807022 vydaný 20.11.2015.

 

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

 

Lubomír Šobich

starosta

Další článek:
Předchozí článek: