ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY

Další zasedání Zastupitelstva města Studénky se konalo 03.12.2015 ve velkém sále Dělnického domu. Projednávaly se mimo jiné tyto záležitosti:

 

Zastupitelstvo rozhodlo:

—vydat dodatek zřizovací listiny SAK Studénka, příspěvkové organizace,

—změnit k datu 01.01.2016 název příspěvkové organizace Základní škola Studénka, Sjednocení 650, se sídlem Studénka, Sjednocení 650, IČ: 60609371, z původního názvu Základní škola Studénka, Sjednocení 650, okres Nový Jičín, IČ: 60609371, na nový název Základní škola Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, IČ: 60609371,

—prodat nebytovou jednotku vymezenou v budově čp. 613 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 611—na pozemcích v obci Studénka, k. ú. Butovice, Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 611—, se sídlem Studénka, Butovice, Mírová 611, za celkovou cenu 14.690 Kč,

—bezúplatně převést pozemek parc. č. 807 —zahrada o výměře 821 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a část pozemku parc. č. 2391/20, a to dle geometrického plánu z 19.06.2015, pozemek parc. č. 2391/33 —orná půda o výměře 1 470 m2, v obci Studénka, k. ú. Butovice, z vlastnictví města Studénky zpět do vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu, podle § 8 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

—bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 338 —ostatní plocha o výměře 303 m2, parc. č. 339 —zahrada o výměře 593 m2 a parc. č. 341 —zahrada o výměře 101 m2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví města Studénky a souhlasit se zavazujícími a omezujícími podmínkami obsaženými v článku č. VII darovací smlouvy,

—nevyhovět žádosti Ing. Klečky o prodej pozemků —vodní plocha o výměře 450 m2 a ostatní plocha o výměře 4 988 m2, vše v obci Bartošovice, k. ú. Bartošovice,

—uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru dle zásad pro vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení města Studénky č. 1/2010 s žadatelem p. Pospěchem, ve výši 50.000 Kč,

—uzavřít dodatek ke smlouvě o úvěru s věřitelem Komerční banka, a. s.

 

Zastupitelstvo uložilo:

—Radě města Studénky připravit finanční a provozní dopady omezení nebo ukončení provozu ledové plochy a televizního studia Odra.

 

Zastupitelstvo schválilo:

—změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2015/4,

—rozpočet města Studénky pro rok 2016.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

—zprávu o plnění 2. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Studénky,

—zápis finančního výboru Zastupitelstva města Studénky z 26.11.2015 včetně jeho doporučení schválit rozpočet města Studénky pro rok 2016,

– informaci o plnění rozpočtu města Studénky k 30.09.2015,

—kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky.

 

Zastupitelstvo vydalo:

– obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008, požární řád města Studénky,

– obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

 

Lubomír Šobich

starosta

Další článek:
Předchozí článek: