SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

 

období zimních měsíců znamená pro naši práci na městském úřadě v podstatě vždy období, ve kterém v maximální možné míře připravujeme podmínky pro realizaci akcí ve městě, které jsou naplánovány ve schváleném rozpočtu města na příslušný kalendářní rok, tedy na rok 2016. Tím, že jsme rozpočet připravili dle plánovaného harmonogramu, došlo k jeho schválení zastupitelstvem již v prosinci loňského roku, a tím byl vytvořen i časový prostor pro zmíněný proces přípravy akcí, který vzhledem k vazbám na možnosti získat dotační peníze je mnohdy nejenom obsahově složitý, ale také časově náročný.

 

V informaci, kterou Vám chci touto formou poskytnout, nejde ani tak o to přesně říct nebo stanovit, která akce se bude kdy realizovat, ale chci informovat spíše o rozsahu a obsahu práce na této přípravě vedením města, radou, zastupitelstvem a příslušnými odbory městského úřadu, kterými jsou zejména odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje a odbor místního hospodářství a údržby majetku.

Řešíme přípravu dále pojmově uvedených akcí, k jejichž realizaci je možno uvést, že bude zahájena v letošním nebo příštím roce, ale jen tehdy, pokud s konečnou platností o této realizaci rozhodne zastupitelstvo města:

—Přechod pro chodce u bývalé „Drogerie Gabi“

— Parkovací místa v sídlišti na ulici Arm. gen. L. Svobody a v okolí městského úřadu

— Cyklotrasy a cyklostezky: Nová Horkaénka, „Bůvolí stezka“, ulice Sjednocení včetně rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku

—Nové parkoviště u hřbitova v Butovicích

—Kanalizace —III. etapa Butovice, kanalizace u stavebnin a kanalizace ulice Sjednocení v rámci přípravy stavebních míst na ulici Panské

—Obnova kotelny a rekonstrukce vytápění na ZŠ Butovická

—Příprava území pro výstavbu rodinných domů v Nové Horce

—Příprava vzniku centrální školní kuchyně

—Přechod pro chodce u MŠ Butovická a realizace I. etapy chodníku na ulici Butovické

—Suché poldry v lokalitě „Kulišťák“, Polská, Trávníky I a II jako protipovodňová opatření

—ZŠ Sjednocení —energetická opatření a MěÚ—energetická opatření (výměna oken, zateplení budov)

—Infrastruktura ulice Panské —příprava 10 stavebních míst pro rodinné domky

—Plynofikace, výměna oken a zateplení požární zbrojnice na ulici Butovické

—Studie proveditelnosti, rekonstrukce městského koupaliště na ulici Sjednocení

—Zpracování územní studie, která upřesní podmínky rozhodování na územích ve městě, která jsou určena schváleným územním plánem a která stanoví podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb včetně infrastruktury (stanoví nejvhodnější parcelaci pozemků, napojení zastavitelných ploch na dopravní a technickou infrastrukturu, vyřeší propustnost ploch pro pěší a cyklistickou dopravu atd.)

—Studie proveditelnosti —vyloučení těžké kamionové dopravy z ulic 2. května, R. Tomáška a přes železniční přejezd

 

Toto jsou akce připravované na úseku rozvoje města a investic. Akce zařazené v rozpočtu do kapitoly odboru místního hospodářství a údržby majetku budou zveřejněny v příštím čísle zpravodaje.

 

V závěru mého „slova“ mi dovolte, abych touto cestou ještě jednou poděkoval jak organizátorům jubilejního 20. městského plesu, tak všem sponzorům za odvedenou práci a podporu formou věcných a finančních darů. Obojí, jsem přesvědčen, přispělo k tomu, že náš ples se stal nejenom příjemnou zábavou pro jeho účastníky, ale také důstojnou kulturně-společenskou událostí.

 

A úplně nakonec prosba na Vás, kteří budete svědky činnosti některých našich, eventuálně cizích občanů, týkající se páchání přestupků —ničení stromů, keřů či jiných činů poškozujících majetek města, jeho občanů nebo organizací. Neváhejte a oznamte takovéto chování nejlépe ihned Městské policii Studénka na tel. č. 556 402 279. Předem Vám za to děkuji.

 

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Březen 2016:

Shaolin 2016

Další článek:
Předchozí článek: