Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDĚNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDĚNKY

Další schůze rady města se konala 28.01.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:

—v souvislosti se změnou právní subjektivity stávajícího poskytovatele pracovnělékařských služeb MUDr. Fabianové udělit výjimku z postupu dle vnitroorganizační směrnice Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu a uzavřít novou smlouvu na poskytování pracovnělékařských služeb se společností MUDr. Jaromíra Fabianová, s. r. o., se sídlem Studénka-Butovice, Butovická 365,

– udělit výjimku z postupu dle vnitroorganizační směrnice Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu při zadání zakázky na zpracování aktualizace projektové dokumentace na akci „Cyklostezka Studénkaá Horka“,

– uzavřít smlouvu o dílo na zpracování aktualizace projektové dokumentace na akci „Cyklostezka Studénkaá Horka“ mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností Dopravní projektování, spol. s. r. o., jako zhotovitelem, za cenu 229.900 Kč včetně DPH,

– uzavřít nájemní smlouvu k bytům na ul. Budovatelské ve Studénce,

– nezvyšovat k 01.02.2016 nájemné za nebytové prostory ve vlastnictví města Studénky o míru inflace za rok 2015 ve výši 0,3 %,

—podat v souladu s § 465 a násl. občanského zákoníku k Okresnímu soudu v Novém Jičíně návrh na ustanovení opatrovníka pro doručení výpovědi nájemní smlouvy p. Bőhmovi, se sídlem Studénka, jehož pobyt není znám,

– uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2338/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi Českými dráhami, a. s., jako vlastníkem, Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako oprávněným z věcného břemene, a městem Studénka, jako investorem stavby,

—zrušit platnost usnesení RMS z 10.12.2015 ve věci přidělení zakázky malého rozsahu na služby „PD —rekonstrukce strojovny zimního stadionu ve Studénce“ a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem: ENERGO CHOCEŇ, s. r. o., za cenu nejvýše přípustnou 380.545 Kč včetně DPH,

—udělit výjimku z postupu dle vnitroorganizační směrnice Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu a v souvislosti s dořešením dotační akce „Odkanalizování části Studénka I“ a dalším provozováním kanalizace zadávat nezbytné konzultační a poradenské služby společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., a to v objemu maximálně do 50.000 Kč.

 

Rada schválila:

—změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2015/08,

—použití finančních prostředků v maximální výši 50 % přídělu sociálního fondu pro účely stravování zaměstnanců města a uvolněných členů zastupitelstva města.

 

Rada souhlasila:

—s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově Poštovní 659, k. ú. Butovice, mezi Mateřskou školou Studénka, Komenského 700, jako půjčitelem, a SAK Studénka, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem,

– s užitím znaku města Studénky v obrazové příloze publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“ p. Houzara,

– se zvýšením přídělu do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2016 o částku ve výši 175.700 Kč a s přídělem do rozpočtu sociálního fondu pro roky 2017 a 2018 ve výši 3 % z objemu hrubých mezd.

 

Rada odvolala:

—zástupce zřizovatele ze školské rady při Základní škole Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, Mgr. Haluškovou.

 

Rada jmenovala:

—zástupce zřizovatele do školské rady při Základní škole Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, p. Švageru.

 

Rada vzala na vědomí:

– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,

– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky,

—odstoupení MUDr. Stacha od smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1641/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice.

 

Doporučila ZMS:

—poskytnout veřejnou finanční podporu —grant z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: SAK Studénka, příspěvková organizace, ve výši 94.600 Kč na projekt „Tamburaš Studénka kemp 2016“,

– nevyhovět žádosti p. Dolinského o prodej pozemků parc. č. 2064, parc. č. 2151/22, parc. č. 2979/2 a parc. č. 2153/11, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice,

—nevyhovět žádosti p. K. Šumného o prodej části pozemku parc. č. 1127 —ostatní plocha, v obci Studénka, k. ú. Butovice,

—podat nabídku České republice —Vojenským lesům a statkům ČR, s. p., na výkup pozemku parc. č. st. 214 —zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2, jehož součástí je stavba budovy bez čp/če —stavba občanského vybavení a pozemku parc. č. 130/29 —ostatní plocha o výměře 8 149 m2, vše v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, do vlastnictví města Studénky,

– schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2016/1,

—uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru dle zásad pro vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení města Studénky č. 1/2010 s žadatelem p. Pokusiňským, ve výši 50.000 Kč,

—poskytnout za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Studénky měsíční odměny ve výši schválené usnesením ZMS č. 27/02/14 ze 04.12.2014,

– v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět částečně žádosti o prominutí dluhu pí Tóthové, a to poplatku z prodlení specifikovaného v článku I odst. 2) upravené dohody

o prominutí dluhu, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu, za podmínky úhrady dluhu ve výši 27.413 Kč specifikovaného v článku I, odst. 1), upravené dohody o prominutí dluhu.

 

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

 

Lubomír Šobich
starosta

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Březen 2016:

Shaolin 2016

Další článek:
Předchozí článek: