Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konaly 25.02.2016 a 09.03.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
—poskytnout veřejnou finanční podporu —grant z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 těmto žadatelům o grant: Český svaz chovatelů, základní organizace Studénka, ve výši 3.000 Kč na projekt „Místní výstava králíků, drůbeže a holubů“, 7.000 Kč na projekt „Okresní výstava králíků, drůbeže a holubů“; Spolek žen Studénka ve výši 8.000 Kč na projekt „Dětský maškarní ples“; AS Bizon Studénka ve výši 6.000 Kč na projekt „IXX. ročník memoriálu A. Bůžka v malé kopané“; Rodičovské sdružení při ZŠ Studénka ve výši 6.000 Kč na projekt „In line lety čarodějnic“, 3.000 Kč na projekt „O putovní pohár předsedy SRPDŠ ve sjezdovém lyžování“; Základní škola Studénka ve výši 4.000 Kč na projekt „Butovická hvězdička“, 4.000 Kč na projekt „HAVE FUN WITH ENGLISH“, 1.500 Kč na projekt „Studénecká laťka“; p. J. Kuncek ve výši 3.000 Kč na projekt „Studénecká pětka“; Příroda kolem nás, o. p. s., ve výši 20.000 Kč na projekt „Pony den Studénka“; Leteckomodelářský klub 260 Studénka ve výši 3.000 Kč na projekt „AIR SHOW Studénka 2016“; Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží ve výši 5.000 Kč na projekt „Soutěž požárních družstev v požárním útoku o pohár starosty SDH Studénka-nádraží“; Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice ve výši 5.000 Kč na projekt „29. ročník fotbalového turnaje o pohár SDH a starosty města“, 4.000 Kč na projekt „11. ročník pohárové soutěže mladých hasičů v požárním útoku“, 3.000 Kč na projekt „Zakončení léta s dětmi“; Základní organizace OS KOVO MSV Studénka ve výši 2.000 Kč na projekt „Setkání důchodců“; SK Studénka, z. s. ve výši 3.500 Kč na projekt „Pouliční turnaj v národní házené“; 3.500 Kč na projekt „Losovací turnaj ve volejbale smíšených družstev“; FOTBAL STUDÉNKA, o. s., ve výši 10.000 Kč na projekt „49. ročník žákovského turnaje v kopané a 24. ročník memoriálu Oldřicha Halusky“, 3.000 Kč na projekt „3. ročník turnaje předpřípravek“, 4.000 Kč na projekt „4. ročník turnaje přípravek“, 1.000 Kč na projekt „2. ročník náborového odpoledne mládeže“; Sdružení rodičů při ZŠ Studénka ve výši 15.000 Kč na projekt „Rodinné odpoledne“; Sportovníklub Statek Nová Horka ve výši 2.000 Kč na projekt „Turnaj v kopané memoriál A. Nazalaníka“, 2.000 Kč na projekt „Turnaj ve volejbale“, 4.000 Kč na projekt „Dětský den“; Český svaz včelařů, o. s., ve výši 3.000 Kč na projekt „Včelařské odpoledne“; Sportovní klub policie Ostrava, oddíl sportovní kynologie ve výši 15.000 Kč na projekt „23. ročník soutěže Obranářský speciál SKP Ostrava“, 1.000 Kč na projekt „Hurá na prázdniny —kynologové dětem“; Mateřská
škola Studénka ve výši 10.000 Kč na projekt „Předškolka“; Základní škola T. G. Masaryka Studénka ve výši 6.000 Kč na projekt „Moje škola v našem městě aneb nanečisto“; Základní škola Studénka, Sjednocení 650, ve výši 7.000 Kč na projekt „Den pro zdraví“; Raketové a míčové sporty, o. s., ve výši 4.000 Kč na projekt „Mikulášský turnaj dětí —čtyřhra v badmintonu“, 3.000 Kč na projekt „Kombinovaný dvojturnaj —turnaj dětí a turnaj dětí s rodiči v badmintonu“, 2.000 Kč na projekt „Turnaj čtyřher o titul Raketový mistr města Studénky v raketovém trojboji“, Základní umělecká škola J. A. Komenského Studénka ve výši 2.000 Kč na projekt „Studénecký slavíček“, 3.000 Kč na projekt „Keramické milíře, zahradní slavnosti a malování na vodě“, 1.000 Kč na projekt „Pískohrátky aneb den dětí trochu jinak“, 2.000 Kč na projekt „Soutěžní klavírní přehlídka Il Pianoforte per Tutti“,
—upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí Oběh účetních dokladů a pokladní operace při prodeji neupotřebitelného movitého majetku města Studénky,—zveřejnit záměr prodeje osobního automobilu Škoda Fabia Combi; zájemci předloží své nabídky v zalepené obálce v termínu do 16.03.2016; osobní automobil bude odprodán zájemci, který předloží nejvyšší nabídku,
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „Suché poldry ve Studénce, priorita č. I a II“ mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností Pas Natura, s. r. o., jako zhotovitelem,
– zadat nadlimitní veřejnou zakázku na službu „Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka“,
– uzavřít smlouvu o poskytování služeb mezi městem Studénka, jako objednatelem, a firmou Ing. Petr Pavlík, jako zhotovitelem,
– podat ohlašovně Městského úřadu Studénka návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to v souladu s § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, občanům, kterým zaniklo užívací právo k bytu ve vlastnictví města Studénky,
– uzavřít nájemní smlouvy k bytům na ul. Tovární a Budovatelské ve Studénce,
—vyhovět žádosti nájemkyně bytu v domě s byty zvláštního určení na ul. Budovatelské ve Studénce a souhlasí s opravami koupelny spočívajícími ve výměně WC a umývadla za invalidní a v rozšíření vstupu do koupelny, a to na náklady pronajímatele a při splnění podmínky, že nájemce před započetím stavebních prací uzavře dodatek k nájemní smlouvě, jehož předmětem bude zvýšení nájemného od 01.06.2016,
– upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí Pravidla pro stanovení nájemného z nebytových prostor a pozemků pro účely podnikání, které jsou ve vlastnictví města Studénky,—zveřejnit záměr pronájmu místnosti ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 386 na pozemku parc. č. 1694 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to místnosti kabinetu o ploše19,5 m2 za účelem zkoušek hudebního souboru na dobu neurčitou. Nájemné za užívání nebytového prostoru je stanoveno ve výši minimálně 200 Kč/m2/rok,
—uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 15/3 v k. ú. Nová Horka o výměře 4 000 m2 mezi městem Studénka, jako půjčitelem, a p. Kabátem, jako vypůjčitelem, za účelem chovu koní, a to na dobu neurčitou,
– zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1356/73 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 44 m2 za účelem zřízení venkovního posezení před provozovnou Sport bar na nám. Republiky, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 01.10.2016, při ceně nájmu 330 Kč/m2/rok,
—upustit jednorázově od postupu stanoveného vnitroorganizační směrnicí Pravidla pro stanovení nájemného z nebytových prostor a pozemků pro účely podnikání, které jsou ve vlastnictví města Studénky,
—zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1356/69 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 20 m2, za účelem zřízení venkovního posezení před provozovnou Elefant na ulici A. Dvořáka, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.09.2016, při ceně nájmu 330 Kč/m2/rok,
– zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „PD —rekonstrukce strojovny zimního stadionu ve Studénce“,
– uzavřít písemnou dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Studénka, jako vypůjčitelem, a Zámkem Nová Horka, příspěvkovou organizací, jako půjčitelem, a to k 29.02.2016,
– na základě a v souladu s výsledky elektronické aukce nadlimitní veřejné zakázky „Sdružené služby dodávky elektrické energie v síti NN a VN pro město Studénku a jeho příspěvkové organizace“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smluv o dodávkách elektrické energie s uchazečem: CENTROPOL ENERGY, a. s., za cenu nejvýše přípustnou 1.603.526 Kč bez DPH a 1.940.266,46 Kč s DPH.

Rada schválila:
– změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2016/02,
– provedenou inventarizaci majetku a závazků města Studénky k 31.12.2015,
– výjimku z ceníku za služby a práce prováděné Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Studénky a stanovuje pro požární asistenci na akci „Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil Armády České republiky 2016“.

Rada souhlasila:
– s nákupem vozidla na splátky formou leasingu pro rozvoz stravy pro Mateřskou školu Studénka, Komenského 700,
– s upuštěním od vymáhání pohledávek Mateřskou školou Studénka, Komenského 700, v celkové výši 3.066 Kč.

Rada stanovila:
—upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2016 odboru školství, kultury a sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, odboru místního hospodářství a údržby majetku, tajemníkovi městského úřadu, organizační složce Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace,

– prodejní cenu sady tašek na třídění odpadu ve výši 40 Kč včetně DPH.

Rada stanovila:
—vnitroorganizační směrnici Zásady pro tvorbu a použití prostředků fondu péče o zaměstnance města Studénky (sociální
fond).

Rada vzala na vědomí:
—kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,
—informaci o stavu pohledávek města Studénky k 31.12.2015,
—„Výroční zprávu za rok 2015 o činnosti Městského úřadu Studénka v oblasti poskytování informací podle § 18 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“,
—zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2015,
– podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu „Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“ v budovách ve vlastnictví města Studénky,
—informaci tajemníka městského úřadu o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům města Studénky provedené 09.02.2016 zaměstnanci odboru právního a organizačního Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaměřenou především na aplikaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a z toho vyplývající správní řízení, správu místních poplatků zavedených na území města podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících daňových řízení podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vybírání správních poplatků podle položek č. 1 a 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v období od 01.01.2014 do 08.02.2016 se závěrem, že kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Doporučila ZMS:
—na základě nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, odbor odloučené pracoviště Nový Jičín, na převod pozemku parc. č. 2179/3 —ostatní plocha o výměře 428 m2, v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, požádat o bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví města Studénky.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starosta

Další článek:
Předchozí článek: