ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY

Další zasedání Zastupitelstva města Studénky se konalo 11.02.2016 ve velkém sále Dělnického domu. Projednávaly se mimo jiné tyto záležitosti:

Zastupitelstvo rozhodlo:
—poskytnout veřejnou finanční podporu —grant z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli SAK Studénka, příspěvková organizace, ve výši 94.600 Kč na projekt „Tamburaš Studénka kemp 2016“,
—bezúplatně nabýt altán a dětskou hrací sestavu na pozemku parc. č. 2291/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, v celkové hodnotě 268.250 Kč z vlastnictví Sboru dobrovolných hasičů, se sídlem Studénka, do vlastnictví města Studénky, a to formou daru,
—nevyhovět žádosti p. Dolinského o prodej pozemků parc. č. 2064, parc. č. 2151/22, parc. č. 2979/2 a parc. č. 2153/11, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice,
—nevyhovět žádosti p. Šumného o prodej části pozemku parc. č. 1127 —ostatní plocha v obci Studénka, k. ú. Butovice,
—podat nabídku České republice —Vojenským lesům a statkům ČR, s. p., na výkup pozemku parc. č. st. 214 —zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2, jehož součástí je stavba budovy bez čp/če —stavba občanského vybavení, a pozemku parc. č. 130/29 —ostatní plocha o výměře 8 149 m2, vše v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, do vlastnictví města Studénky za cenu dle varianty č. 1,
– uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě k pozemku parc. č. 2842 —ostatní plocha o výměře 46 279 m2, v obci Velké Albrechtice, k. ú. Velké Albrechtice, mezi obcí Velké Albrechtice, jako budoucím prodávajícím, a městem Studénka, jako budoucím kupujícím,
– uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru dle zásad pro vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení města Studénky č. 1/2010 s žadatelem p. Pokusiňským ve výši 50.000 Kč,
– v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět částečně žádosti o prominutí dluhu pí Tóthové, a to poplatku z prodlení specifikovaného v článku I odst. 2) dohody o prominutí dluhu, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu, za podmínky úhrady dluhu ve výši 27.413 Kč specifikovaného v článku I odst. 1) dohody o prominutí dluhu,
—poskytnout za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Studénky měsíční odměny ve výši schválené usnesením ZMS č. 27/02/14 ze 04.12.2014,

Zastupitelstvo uložilo RMS:
Radě města Studénky, aby právní stanovisko ve věci „zda bývalé vedení města (2010—) uvedlo členy Zastupitelstva města Studénky (2010—) v omyl informacemi, které jim jako jediné poskytlo na semináři Zastupitelstva města Studénky k problematice slučování činností společnosti SAS, s. r. o., a organizace MěKS Studénka, p. o., v době před hlasováním o zřizovací listině SAK Studénka, příspěvková organizace“ (šlo zejména o informace: ke dni sloučení budou veškeré závazky a pohledávky společnosti SAS, s. r. o., vyrovnány, vyjma smluvních vztahů se společnostmi Zásobování teplem Vsetín, a. s., a Plzeňský Prazdroj, a. s.; dále pak kontokorent bude zrušen ke dni sloučení a dále v červenci až srpnu bude provedeno vyúčtování a veřejnosprávní kontrola u společnosti SAS, s. r. o., ze strany městského úřadu) vypracovala Advokátní kancelář JUDr. P. Holub a dle tohoto právního stanoviska rozhodnout, jak ve věci dále konat.

Zastupitelstvo schválilo:
– změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2016/1.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

—kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky.
Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starosta

 

Další článek:
Předchozí článek: