Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konaly 17.03.2016, 24.03.2016 a 07.04.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „PD —poldry Na Trávníkách“ mezi městem Studénka a společností Ing. Lubomír Novák —AVONA, se sídlem Nový Jičín,
– zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Vypracování Územních studií US1 a US2“,
—v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dle oddílu VII čl. 7 „Zásad vztahů mezi orgány města Studénky a školami, jejichž zřizovatelem je město Studénka“, o výši odměny: ředitelce Základní školy Studénka, Sjednocení 650, příspěvkové organizace, Mgr. Mantheeové u příležitosti životního jubilea; ředitelce Základní školy Studénka, Butovická 346, Mgr. Rychtarové u příležitosti životního jubilea,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace, ve výši 5.000 Kč na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením svozu žáků 8. tříd základních škol z jednotlivých míst okresu Nový Jičín, především ze Studénky, na přehlídku technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“, která se bude konat v Kopřivnici,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín, se sídlem Bartošovice 146, ve výši 5.000 Kč na úhradu části nákladů na zabezpečení komplexní péče o přijaté živočichy ze správního území města Studénky včetně jejich dopravy, léčení a přípravy na vypuštění v Záchranné stanici v Bartošovicích,

—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 těmto žadatelům: Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, z. s., ZO CHPH Studénka —0198, ve výši 7.000 Kč na činnost; Leteckomodelářský klub Studénka, pobočný spolek, ve výši 20.000 Kč na činnost; Raketové a míčové sporty, z. s., se sídlem Studénka, ve výši 20.000 Kč na činnost; Horolezecký oddíl Studénka, z. s., se sídlem Kopřivnice, ve výši 20.000 Kč na činnost; Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Studénka, se sídlem Albrechtičky 48, ve výši 10.000 Kč na nákup a výsadbu pylodárných a nektarodárných bylin a dřevin; Sbor dobrovolných hasičů Studénka-nádraží, ve výši 19.000 Kč na nákup elektronické časomíry pro požární sport,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 těmto žadatelům: Československý zálesák —svaz pro pobyt v přírodě, středisko Studénka —CHAOS, ve výši 20.000 Kč na činnost; Junák —český skaut, středisko Albrechtičky, z. s., ve výši 20.000 Kč na činnost; Junák —český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s., se sídlem Ostrava-Polanka nad Odrou, ve výši 9.000 Kč na činnost; Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Butovická, se sídlem Studénka,
ve výši 50.000 Kč na činnost,

—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 těmto žadatelům: BMX Studénka, se sídlem Studénka, ve výši 33.000 Kč na činnost; HC KES Studénka, o. s., ve výši 7.000 Kč na činnost; p. Horut, ve výši 10.000 Kč k přípravě na účast na Paralympijských hrách v Brazílii v roce 2016,
– uzavřít nájemní smlouvu k bytům na ul. Budovatelské a Tovární ve Studénce,
– zveřejnit záměr pronájmu místnosti v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 698 na pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to místnosti skladu o ploše 6 m2 za účelem zřízení skladu provozovny pizzerie a jemu náležející veřejně přístupné prostory o ploše 1,5 m2, na dobu neurčitou. Výše nájemného za užívání nebytového prostoru je stanovena ve výši minimálně 581,50 Kč/m2/rok, nájemné za veřejně přístupné prostory je stanoveno ve výši minimálně 11,50 Kč/m2/rok,
– vydat „Zásady pronájmu nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města Studénky“,
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností VYKI TOOLS GROUP, s. r. o., jako zhotovitelem, jehož předmětem je rozšíření předmětu díla,
– odstoupit od nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a společností ZEMSPOL STUDÉNKA, a. s., se sídlem Pustějov 92, jako nájemcem, v části týkající se pozemků parc. č. 2 682, parc. č. 2 691, parc. č. 3 069, parc. č. 3 076, parc. č. 3 082, parc. č. 3 120 a parc. č.3 121 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to k 01.10.2016,
– uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1641/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 18,75 m2, mezi městem Studénka, jako budoucím pronajímatelem, a MUDr. Laskafeldem, jako nájemcem, za účelem zřízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popř. jednostopého vozidla, a to na dobu určitou 6 měsíců, při výši nájemného 9 Kč/m2/rok, dle vzorové smlouvy o budoucí nájemní smlouvě schválené RMS 19.02.2014 usnesením č. 1492/53/14,
– zveřejnit záměr pronájmu části pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 22 m2 za účelem zřízení venkovního posezení před provozovnou Pizzerie Milano na nám. Republiky, a to na dobu určitou od 15.05.2016 do 18.09.2016, při ceně nájmu 330 Kč/m2/rok,
– zveřejnit záměr pronájmu části pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 24 m2 za účelem zřízení venkovního posezení před provozovnou Vinárna „F“ na nám. Republiky, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.09.2016, při ceně nájmu 330 Kč/m2/rok,
– uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům parc. č. 1 464/2, parc. č. 1 464/3 a parc. č. 1 488 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi městem Studénka, jako povinným z věcného břemene, a společností RWE GasNet, s. r. o., zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene,

—zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Výběr realitní kanceláře na zprostředkování prodeje nemovitostí v majetku města Studénky“, a to pozemku parc. č. 851 —zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m2, jehož součástí je stavba budovy čp. 327 —občanská vybavenost včetně příslušenství, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice; vlastnické právo je zatíženo závazkem nájemního vztahu k 1 bytové jednotce; pozemku parc. č. 1744/2 —zastavěná plocha a nádvoří o výměře 481 m2, jehož součástí je stavba budovy čp. 363 —občanská vybavenost, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice; bytové jednotky č. 347/5 v domě čp. 347 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 347 a pozemku parc. č. 1 833/2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice; bytové jednotky č. 347/10 v domě čp. 347 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 347 a pozemku parc. č. 1 833/2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice; nebytové jednotky č. 586/2 v budově čp. 586 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 586 a pozemcích parc. č. 1 467, parc. č. 1 468 a parc. č. 1 469, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice; vlastnické právo je zatíženo závazkem nájemního vztahu,
—na základě a v souladu se zprávami o posouzení a hodnocení nabídek přidělit zakázku malého rozsahu na služby „PD —rekonstrukce strojovny zimního stadionu ve Studénce“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: ENERGO CHOCEŇ, s. r. o., za cenu nejvýše přípustnou 522.236 Kč vč. DPH,
—uzavřít smlouvu o nájmu místnosti ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 386 na pozemku parc. č. 1694 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to místnosti —kabinetu o ploše 19,5 m2, mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a J. Ondrouškem, jako nájemcem, za účelem zkoušek hudebního souboru, a to od 01.04.2016 na dobu neurčitou, při výši nájemného 200 Kč/m2/rok.

Rada schválila:
—změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2016/03 odboru vnitřních věcí, tajemníkovi městského úřadu, organizační složce Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace,
—stanovy Společenství vlastníků domu čp. 32, Tovární, Studénka,
– zahraniční pracovní cestu P. Odchodnického, místostarosty, a Mgr. Maiwaelderové, ředitelky SAK Studénka, příspěvkové organizace, na Mezinárodní veletrh cestovního ruchu do Zabrze v Polsku, který se konal ve dnech 14.—.04.2016.

Rada souhlasila:
– s přerušením provozu Mateřské školy Studénka, Komenského 700, ve dnech 25.07.—.08.2016,
– s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1 615/1 v k. ú. Butovice o výměře 28 m2 mezi SAK Studénka, příspěvkovou organizací, jako pronajímatelem, a M. Hertelem, se sídlem Studénka, Požárnická 941, jako nájemcem, za účelem umístění venkovního posezení před restaurací Pizzerie Sport; o výměře 35 m2 mezi SAK Studénka, příspěvkovou organizací, jako pronajímatelem, a společností MORAVIA WINGS, s. r. o., za účelem umístění venkovního posezení před barem Krokodýl,
– s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 42 m2 mezi SAK Studénka, příspěvkovou organizací, jako pronajímatelem, a M. Holíkovou, se sídlem Studénka, jako nájemcem, za účelem provozování „kosmetiky“,
– s umístěním stávajících dočasných staveb v areálu zahrádek na pozemcích parc. č. 2 394/1, parc. č. 2 395, parc. č. 2 396, parc. č. 1 700, parc. č. 1 703, parc. č. 1 697 a parc. č. 1 698 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to na dobu trvání nájemního vztahu.

Rada svěřila:
—v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru místního hospodářství a údržby majetku Městského úřadu Studénka působnost rozhodovat o uzavírání smluv o souhlasu se stavbou na pozemcích parc. č. 2 394/1, parc. č. 2 395, parc. č. 2 396, parc. č. 1 700, parc. č. 1 703, parc. č. 1 697 a parc. č. 1 698 v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to s účinností od 01.04.2016.

Rada vyhověla:
– žádosti společnosti M.NET Studénka, s. r. o., a souhlasí se stavbou „Přípojka telekomunikačního vedení, Studénka, Družstevní 211“ na pozemku parc. č. 2 313 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou; se stavbou „Přípojka telekomunikačního vedení, Studénka, Družstevní 947“ na pozemku parc. č. 564/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou; se stavbou „4x přípojka telekomunikačního vedení, Studénka, Záhumení“ na pozemku parc. č. 617 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou; se stavbou „Přípojka telekomunikačního vedení, Studénka, Zahradní 929“ na pozemku parc. č. 1 119 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou; se stavbou „6x přípojka telekomunikačního vedení, Studénka, 2. května“ na pozemcích parc. č. 107, parc. č. 122 a parc. č. 2 314/2 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, a to na náklady žadatele.

Rada vzala na vědomí:
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky,
—zprávu Policie České republiky, obvodního oddělení Studénka, o stavu na úseku veřejného pořádku za rok 2015,
—hodnotící zprávu o činnosti Městské policie Studénka za rok 2015,
—protokol o jednání před Krajským soudem v Ostravě ve věci: žalobce Ing. Koubek proti žalovanému L. Honuskovi o náhradu škody 3.624.361 Kč s příslušenstvím a informaci o průběhu soudního jednání,
—zprávy o činnosti Ing. Koubka, insolvenčního správce úpadce Sportovní areály Studénka, s. r. o. „v likvidaci“, se sídlem Studénka.

Rada osvědčila:
—že se Ing. Bc. P. Havránek stal dnem 24.03.2016 členem Zastupitelstva města Studénky.

Doporučila ZMS:
—schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2016/2,
—rozhodnout nezahajovat proces pořízení změny Územního plánu Studénka na podnět předložený J. Zajíčkem a tento požadavek řešit v rámci zpracování zprávy o uplatňování územního plánu,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 těmto žadatelům: Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, se sídlem Studénka, ve výši 35.000 Kč na činnost kroužku mladých hasičů; Příroda kolem nás, o. p. s., se sídlem Studénka, ve výši 50.000 Kč na úhradu podílu nákladů na nájemné a nákup krmiva pro zvířata,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 těmto sportovním organizacím: FOTBAL STUDÉNKA, o. s., ve výši 524.000 Kč na činnost; HC Studénka, o. s., ve výši 423.000 Kč na činnost; SK Studénka, z. s., ve výši 426.000 Kč na činnost; TJ MSV STUDÉNKA, o. s., ve výši 41.000 Kč na činnost; Sportovní klub Statek Nová Horka, ve výši 36.000 Kč na činnost,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města

Studénky pro rok 2016 žadateli: Charita Studénka, ve výši 350.000 Kč na úhradu osobních nákladů zaměstnanců příjemce zajišťujících terénní pečovatelskou službu občanům města Studénky; 620.000 Kč na úhradu podílu provozních nákladů spojených s pobytem klientů —občanů města Studénky v Domově sv. Anny ve Studénce,
—uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům parc. č. 37/2 a parc. č. 24 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi doc. dr. Ing. M. Jarošem a M. Slavíkovou, jako povinnými z věcného břemene, a městem Studénka, jako oprávněným z věcného břemene,
– vykoupit od doc. dr. Ing. M. Jaroše pozemek parc. č. 1 419/5 —ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 951 m2, v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, za cenu 148.530 Kč, tj. 30 Kč/m2,
—zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 146/4 v obci
Studénka, k. ú. Nová Horka, a to dle geometrického plánu pozemku parc. č. 1 46/8 —ostatní plocha o výměře 21 m2, za minimální cenu 5.060 Kč, tj. 240,95 Kč/m2,
—přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt realizovaný v rámci „Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016“ ve výši 300.000 Kč včetně DPH,
—přijmout nabídku společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., v rozsahu dle varianty 1 uvedené v důvodové zprávě, zařadit částku ve výši 793.200 Kč vč. DPH do rozpočtového opatření č. 2016/2.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Hlavním sponzorem webové verze pro Květen 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: