Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konala 21.04.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
– schválit ceník Střediska čistírny odpadních vod a kanalizace pro rok 2016,
– uzavřít nájemní smlouvu k bytům na ul. Tovární a Budovatelské ve Studénce,
– uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené 31.03.2000 mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a pí Witt, se sídlem Studénka, jako nájemcem, jehož předmětem je změna předmětu nájmu,
– zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 2 o celkové ploše 65,2 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 698 na
pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, a jemu náležející veřejně přístupné prostory o ploše 16,32 m2, na dobu neurčitou, za účelem poskytování služeb občanům; výše nájemného za užívání nebytového prostoru je stanovena ve výši minimálně 1.000 Kč/m2/rok, nájemné za veřejně přístupné prostory je stanoveno ve výši minimálně 10 Kč/m2/rok,
– zveřejnit záměr pronájmu 2 místností o celkové ploše 137,46 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 88 na pozemku v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, a to velké třídy o ploše 68,63 m2 a šaten o ploše 68,83 m2, za účelem zajištění činnosti Snooker Clubu Studénka, o. s., na dobu neurčitou; paušální úhrada za užívání nebytových prostor je stanovena ve výši minimálně 300 Kč/m2/rok,
—zveřejnit záměr pronájmu tělocvičny o výměře 68,8 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 88 na pozemku v obci Studénka,
4
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
k. ú. Studénka nad Odrou, za účelem zajištění činnosti Evropské letecké ligy, z. s., na dobu neurčitou; paušální úhrada za užívání nebytového prostotu je stanovena ve výši minimálně 300 Kč/m2/rok,
—uzavřít dodatek ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie mezi městem Studénka, jako odběratelem, a společností POWGEN, a. s., jako dodavatelem, jehož předmětem je úprava doby nájmu a ceny tepla,
– uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 44 m2, mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a pí Pavlovou, se sídlem Studénka, jako nájemcem, za účelem umístění venkovního posezení před provozovnou Sport bar na nám. Republiky, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 01.10.2016, při výši nájemného 330 Kč/m2/rok,
– uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 22 m2, mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a pí Witt, se sídlem Studénka, jako nájemcem, za účelem umístění venkovního posezení před provozovnou Pizzerie Milano, a to na dobu určitou od 15.05.2016 do 18.09.2016, při výši nájemného 330 Kč/m2/rok,
– uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 24 m2, mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a pí Formánkovou, se sídlem Studénka, jako nájemcem, za účelem umístění venkovního posezení před provozovnou Vinárna „F“, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.09.2016, při výši nájemného 330 Kč/m2/rok,
– uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 20 m2, mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a Mgr. Kneslem, se sídlem Nový Jičín, jako nájemcem, za účelem umístění venkovního posezení před provozovnou Elefant na ulici A. Dvořáka, a to na dobu určitou od 01.05.2016 do 30.09.2016, při výši nájemného 330 Kč/m2/rok,
– zveřejnit záměr pronájmu části pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, před provozovnou Saloon Bizon o výměře 45 m2, a to na dobu neurčitou za účelem provozování venkovního posezení v období květenáří 2016, při ceně nájmu 200 Kč/m2/rok,
– uzavřít smlouvu o umístění informačních tabulí mezi městem Studénka, jako vlastníkem, a společností Příroda kolem nás, o. p. s., se sídlem Studénka, jako uživatelem,
– schválit odstranění zpomalovacích prahů na ulici L. Janáčka a na ulici A. Dvořáka u obytného domu čp. 707, a to včetně odstranění svislého dopravního značení
– uzavřít smlouvu o poskytování služeb mezi městem Studénka, jako objednatelem, a firmou Ing. Petr Pavlík, se sídlem Albrechtičky, jako zhotovitelem,
– zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění prací na rekultivaci skládky Radar ve Studénce“,
—bezúplatně převést formou daru movitý majetek uvedený v důvodové zprávě spolku Československý zálesák —svaz pro pobyt v přírodě, středisko Studénka —CHAOS, se sídlem Studénka, v celkové ceně 19.391,27 Kč,
—zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „PD —Cyklostezka ve Studénce“,
—zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Vypracování Územních studií US1 a US2“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,
—opakovaně zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na „Vypracování Územních studií US1 a US2“,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016,
—poskytnout peněžní dar z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, spolek, se sídlem Mořkov, ve výši 5.000 Kč na podporu 8. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Rada schválila:
—změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2016/04 odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, odboru místního hospodářství a údržby majetku.

Rada stanovila:
—upravené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2016 odboru školství, kultury a sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, odboru místního hospodářství a údržby majetku, tajemníkovi městského úřadu, organizační složce Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace.

Rada vzala na vědomí:
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,
– informaci ze 04.03.2016 JUDr. Galuszky, advokátního koncipienta Advokátní kanceláře Konečný, který zastupuje insolvenčního správce Ing. Koubka v jednání před Krajským soudem v Ostravě, č. j. 29. Cm 1/2015, ve věci: žalobce proti žalovanému L. Honuskovi o náhradu škody 3.624.361 Kč s příslušenstvím, že bude částečným zpětvzetím žaloba omezena na částku 2.878.361 Kč (částka bude snížena o 746.000 Kč),
– právní stanovisko p. JUDr. P. Holuba, advokáta, ze 04.04.2016, vypracované na základě usnesení ZMS č. 153/09/16,
—výsledky kontroly provedené Českou školní inspekcí v Základní škole Studénka, Butovická,
—informaci tajemníka městského úřadu o výsledku kontroly městského útulku pro psy Radar provedené 12.04.2016 Krajskou veterinární správou pro Moravskoslezský kraj.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starosta

Další článek:
Předchozí článek: