Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konaly 12.05.2016 a 02.06.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

 

Rada rozhodla:

—stanovit stočné za odvádění splaškových odpadních vod pro rok 2016 ve výši 29,50 Kč/m3 včetně DPH pro občany napojené na splaškovou kanalizaci provozovanou městem Studénka,

– uzavřít nájemní smlouvu k bytům na ul. Budovatelské a Tovární ve Studénce,

—uhradit náklady spojené s exekučním vyklizením nebytového prostoru č. 592/5 na ulici Poštovní 592 ve Studénce, části Butovice,

—zadat veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce: „Výměna vstupních dveří do bytových domů v majetku města Studénky“, „Oprava střešní konstrukce nad bytovou částí domu s byty zvláštního určení“, „Výměna střešní krytiny na bytovém domě čp. 808 na ulici Budovatelské ve Studénce“,

—přijmout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016 k zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města

Studénky kategorie JPO II v celkové výši 100.000 Kč,

—zařadit částku 100.000 Kč na vypracování projektových dokumentací na víceúčelová sportovní hřiště u Základní školy T. G. Masaryka a Základní školy Butovická do rozpočtového opatření č. 2016/4,

—poskytnout veřejnou finanční podporu —grant z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: M. Cihlářová Zapletalová ve výši 3.000 Kč na projekt „Montessori cestou —beseda“,

—na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Vypracování Územních studií ÚS1 a ÚS2“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: Ing. arch. Benešová ATELIER URBI, se sídlem Brno, za cenu nejvýše přípustnou 288.000 Kč (neplátce DPH),

—na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka“ o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem: VYKRUT zahradní služby, s. r. o., se sídlem Ostrava-Zábřeh, za cenu nejvýše přípustnou 12.673.173,36 Kč včetně DPH,

—na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zajištění prací na rekultivaci skládky Radar ve Studénce“ a uzavřít smlouvu o poskytování služeb s uchazečem: p. L. Teichmann, za cenu nejvýše přípustnou 560 Kč/hod.,

—uzavřít smlouvu o zřízení věcných břemen (služebností) k pozemkům parc. č. 1464/2 a parc. č. 1488 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi městem Studénka, jako povinným z věcného břemene, a Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, jako oprávněným z věcného břemene,

—vyhovět žádostem SAK Studénka, příspěvkové organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, a souhlasí s bezúplatným využitím pozemku parc. č. 2 —ostatní plocha v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou (areál zámeckého parku) pro pořádání kulturně-společenské akce „Fajne léto“, a to 23.07.2016 v době od 08:00 do 24:00 hod.; pro pořádání kulturně-společenské akce „Po starých zámeckých schodech“, a to 12.08.2016 v době od 08:00 do 24:00 hod., za podmínky, že po ukončení akce bude pozemek uveden do původního stavu a v průběhu akce bude dodržován provozní řád areálu zámeckého parku ve Studénce,

– vyhovět žádosti p. Odchodnického a souhlasí s bezúplatným využitím části pozemku parc. č. 409 —ostatní plocha (parkoviště před Dělnickým domem) a části pozemku parc. č. 2 —ostatní plocha (příjezdová cesta k zámku) v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, pro pořádání akce „POLI veterán jízda historických vozidel 2016“ dne 16.07.2016 v době od 7:00 do 18:00 ho.,

—uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 1356/69 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 45 m2 mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a společností RESBI PRO, s. r. o., se sídlem Olomouc, jako nájemcem, za účelem umístění venkovního posezení před provozovnou Saloon Bizon, a to na dobu neurčitou, při výši nájemného 200 Kč/m2/rok,

—uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené 31.07.1998 mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a pí R. Volnou, se sídlem Studénka, jako nájemcem, jehož předmětem je úprava záloh na služby,

—uzavřít smlouvu o nájmu mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a Snooker Clubem Studénka, o. s., se sídlem Studénka, jako nájemcem, jehož předmětem je pronájem 2 místností o celkové ploše 137,46 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 88 na pozemku parc. č. 243/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, a to velké třídy o ploše 68,63 m2 a bývalých šaten o ploše 68,83 m2, za účelem zajištění činnosti klubu, na dobu neurčitou a při výši paušální úhrady 300 Kč/m2/rok,

—zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor č. 3, 5, 6, vše ve 2. nadzemním podlaží budovy čp. 698 na pozemku v obci Studénka, k. ú. Butovice, na dobu neurčitou, za účelem poskytování služeb občanům. Výše nájemného za užívání nebytového prostoru je stanovena ve výši minimálně 1.000 Kč/m2/rok, nájemné za veřejně přístupné prostory je stanoveno ve výši minimálně 10.00 Kč/m2/rok.

—na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Výměna střešní krytiny na bytovém domě čp. 808 na ulici Budovatelské ve Studénce“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: Michal Dresler, se sídlem Studénka, za cenu nejvýše přípustnou 997.228 Kč bez DPH,

—na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Oprava střešní konstrukce nad bytovou částí domu s byty zvláštního určení“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: UNIREKON, s. r. o., se sídlem Ostrava-Hulváky, za cenu nejvýše přípustnou 352.371 Kč bez DPH; „Výměna vstupních dveří do bytových domů v majetku města Studénky“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: S-O-D Holding, s. r. o., se sídlem Petřvald u Karviné, za cenu nejvýše přípustnou 358.639 Kč bez DPH,

—uzavřít smlouvu o nájmu mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a Evropskou leteckou ligou, z. s., se sídlem Studénka, jako nájemcem, jehož předmětem je pronájem 1 místnosti, a to bývalé tělocvičny o celkové ploše 68,8 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 88 na pozemku parc. č. 243/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, za účelem zajištění činnosti spolku, na dobu neurčitou a při výši paušální úhrady 300 Kč/m2/rok.

 

Rada trvala:

—na dodržení podmínky převodu nemovitého majetku TJ MSV Studénka, o. s., se sídlem Studénka, Sjednocení 835, IČ: 00534820, na město Studénku za 1 Kč;

—konstatovala, že s převedeným nemovitým majetkem bude nabyvatel hospodařit vždy účelně, hospodárně a v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s ostatními platnými právními předpisy, vnitřními předpisy a směrnicemi města, přičemž při dispozicích a nakládání s tímto majetkem nebudou aplikovány žádné výjimky.

 

Rada schválila:

—změny rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2016/05 odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, č. RO/RMS/2016/06 odboru vnitřních věcí, odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, tajemníkovi městského úřadu.

 

Rada vydala:

—vnitroorganizační směrnici —Oběh účetních dokladů a pokladní operace.

 

Rada souhlasila:

—s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 142 m2 mezi organizací SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Studénka, jako pronajímatelem, a společností WILD KROKO, s. r. o., se sídlem Ostrava, jako nájemcem, za účelem provozování restauračního zařízení, herny, kanceláře a skladových prostor.

 

Rada vzala na vědomí:

—kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,

—informaci o stavu pohledávek města Studénky k 31.03.2016,

—výroční zprávu o činnosti SAK Studénka, příspěvkové organizace, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, za rok 2015,

—informaci o plnění rozpočtu města Studénky k 30.04.2016.

 

Rada doporučila ZMS:

—vzít na vědomí právní stanovisko JUDr. Holuba, advokáta, ze 04.04.2016 včetně dodatku č. 1 z 20.04.2016 vypracované na základě usnesení ZMS (dále jen „právní rozbor“),

—jednotlivým členům ZMS, kteří shledávají skutečnosti, že byli bývalým vedením města uvedeni v omyl, zvážit sami za sebe na základě právního rozboru podání podnětu orgánům činným v trestním řízení o tom, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu podvodu podle § 209 a násl. trestního zákoníku,

—zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. st. 233 —zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 146/4 —ostatní plocha o výměře cca 11 m2 v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, za minimální cenu 240,95 Kč/m2,

—zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 2092/1 —ostatní plocha o výměře 29 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu 1.170 Kč, tj. 40,34 Kč/m2,

– prodat část pozemku parc. č. 146/4 v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, a to dle geometrického plánu pozemku parc. č. 146/8 —ostatní plocha o výměře 21 m2, v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, p. Ing. R. Rochlovi za cenu 5.060 Kč, tj. 240,95 Kč/m2,

—vzít na vědomí zprávu auditorky Ing. Orlitové, auditorské oprávnění č. 1606, o výsledku přezkoumání hospodaření města Studénky za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 jako součást závěrečného účtu města Studénky za rok 2015,

—schválit závěrečný účet města Studénky za rok 2015,

—vyjádřit bez výhrad souhlas s celoročním hospodařením města Studénky v roce 2015 dle závěrečného účtu města Studénky za rok 2015,

—schválit účetní závěrku města Studénky sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015,

—uzavřít dodatek ke smlouvě o půjčce mezi městem Studénka a Destinačním managementem turistické oblasti Poodří —Moravské Kravařsko, o. p. s., se sídlem Fulnek, náměstí Komenského 12; prominout úrok z prodlení ve výši 6.000 Kč,

—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: Sbor dobrovolných hasičů Studénka-Butovice, se sídlem Studénka, Butovická 514, ve výši 20.000 Kč na činnost kroužku mladých hasičů,

—schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2016/4,

—přijmout úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí identifikační číslo EDS: 115D222004933 navýšením dotace na částku 9.031.790,70 Kč na projekt „ZŠ Butovická á opatření“,

—přijmout dotaci ze státního rozpočtu dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, číslo dotace: 122D14200 6704, ve výši 180.000 Kč na projekt „Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC ve městě Studénka“,

– vykoupit od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, pozemek parc. č. 1962/11 —ostatní plocha o výměře 3 946 m2 včetně jeho součástí a příslušenství, tj. včetně dvou železničních mostních objektů, v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, a pozemek parc. č. 377 —ostatní plocha o výměře 3 474 m2 včetně jeho součástí a příslušenství, tj. včetně železničního mostního objektu, v obci Studénka, k. ú. Nová Horka, za celkovou cenu 780.000 Kč,

– vykoupit od p. J. Holuba pozemek parc. č. 1394/7 —ostatní plocha, silnice o výměře 147 m2, v obci Studénka, k. ú. Butovice, za cenu 17.730 Kč, tj. 120,61 Kč/m2,

—prodat pozemek parc. č. 851 —zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m2, jehož součástí je budova čp. 327 —stavba občanského vybavení včetně příslušenství, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu 1.200.000 Kč; vlastnické právo je zatíženo závazkem nájemního vztahu; zájemci předloží své nabídky v zalepené obálce v termínu do 15.07.2016; budova včetně pozemku a příslušenství bude odprodána zájemci, který předloží nejvyšší nabídku.

 

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

 

Lubomír Šobich

Starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: