ZÁPACH Z PROVOZOVNY UPIA INTERNATIONAL, S. R. O., V AREÁLU BÝVALÉ VAGONKY

ZÁPACH Z PROVOZOVNY UPIA INTERNATIONAL, S. R. O., V AREÁLU BÝVALÉ VAGONKY

Vzhledem k trvalým stížnostem občanů, zejména z okolí lokality ulice Tovární, na obtěžující zápach z provozovny UPIA International, s. r. o., v areálu bývalé vagonky podávám tuto informaci, jejímž obsahem chci doložit skutečnosti týkající se povolení jejího provozu a úlohy města a městského úřadu v tomto procesu.

Povolení k trvalému provozu spalovací pece, resp. termického čisticího zařízení, vydal ve správním řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Účastníkem řízení město Studénka nebylo, nemohlo tedy v povolovacím procesu jakkoli záležitost ovlivnit. Z toho vyplývá, že i argumentace některých občanů v tom smyslu, že se má město proti povolení provozu odvolat, je nesmyslná, protože pokud ze zákona účastníky správního řízení nejsme, pak se nemáme vůči čemu odvolávat.

Skutečností tedy je, že provoz je podle jasně daných podmínek povolen a může a musí být příslušnými správními orgány státu i kontrolován. Tímto správním orgánem, který jediný může provozování zdroje kontrolovat, je Česká inspekce životního prostředí, Oddělení ochrany ovzduší Ostrava. Tento orgán tak činí a město Studénka s ním prostřednictvím vedení (starosta, místostarosta), úřadu (životní prostředí) a městské policie spolupracuje.

Spolupráce spočívá v tom, že k provádění namátkových neohlášených kontrol jsou zástupci města inspekcí zváni, a i nadále budou. Každý podnět od občanů nahlášený městské policii, že jsou obtěžováni nepřiměřeným zápachem, je zaevidován, prověřen, zaprotokolován a předán inspekci. Inspekce může tato hlášení konfrontovat se záznamy kontinuálního měření spalin (nepřetržitého 24hodinového měření), jehož instalace a trvalé zaznamenávání hodnot vypouštěných spalin od 01.05.2016 byla jednou z podmínek povolení provozu zdroje. Nadále budou pravidelně inspekcí prováděny namátkové „přepadové“ kontroly provozu s cílem, jak jsou podmínky, za nichž byl provoz povolen, dodržovány.

Dosavadní kontrolní činnost inspekce neshledala v provozu zdroje žádné porušení podmínek povolení. Pokud by inspekce porušení zjistila, může pouze ona jediná s provozovatelem zahájit správní řízení, jehož výsledkem kromě nápravy stavu může být udělení pokut, případně zastavení provozu. O dalším vývoji budou občané průběžně informováni. Chci Vás také vyzvat, abyste stavy, kdy usoudíte, že ovzduší je nadměrně zatěžováno produkcí spalin z řešeného zdroje, i nadále iniciativně hlásili městské policii na čísle telefonu 556 402 279. Ujišťuji Vás, že v rámci našich možností budeme s těmito podněty aktivně pracovat.

K této problematice byl 08.06.2016 zaslán dopis České inspekci životního prostředí, Oddělení ochrany ovzduší Ostrava:

 

Podnět k prošetření

Vážený pane vedoucí,

v souvislosti se zkušebním provozem a následně i s povoleným provozem termického zařízení v areálu bývalé vagonky shromažďujeme opakované stížnosti občanů našeho města na nepříjemný zápach, jehož původ lze s největší pravděpodobností přisoudit právě provozu této technologie. Vzhledem k poměrně malé vzdálenosti od okraje obytné zástavby, která je od zdroje vzdálena cca 150 m, snižuje tento šířící se zápach významnou měrou pohodu bydlení v uvedené oblasti. Obáváme se zároveň v případě vdechování těchto látek i negativního působení na zdraví, a to především u dětí a seniorů.

V minulých dnech městská policie prověřovala několik podnětů občanů, kdy občané pociťovali výše zmíněný zápach. V příloze Vám předkládám úřední záznamy, které pořídili strážníci městské policie.

Dle našich informací je na předmětném zařízení instalováno kontinuální měření, které umožňuje kontrolu způsobu provozování termické pece a dodržování předepsaných limitů. Dovoluji si Vás tímto požádat o prověření, zda bylo v době těchto kontrol zařízení provozováno řádně a v souladu s vydaným povolením.

Za zprávu o Vámi zjištěných skutečnostech předem děkuji.

 

Lubomír Šobich

Starosta

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: