ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ LÉTO

ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ LÉTO

Opět se blíží začátek léta, během kterého se zvyšuje aktuální nebezpečí vzniku požáru při zakládání ohňů v přírodě a s probíhajícím úklidem se množí počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy a zakládání ohňů. Se začátkem rovněž nastanou prázdniny a s nimi spousta volného času pro děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem (a také sobě) připomněli pravidla, jak se chovat nejen v přírodě, ale i doma. Z těchto důvodů považujeme za nutné upozornit veřejnost na některé skutečnosti týkající se požární bezpečnosti v letních měsících.

 

V období s mimořádně teplým a suchým počasím vyjíždějí hasiči nejčastěji k požárům trávy, křovin a lesních porostů. Pro období těchto klimatických podmínek by se měla dodržovat pravidla, která zabrání vzniku požárů. Jedná se o zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích a travnatých plochách. Lidé by neměli porušovat zákaz táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. V oblasti požární ochrany je nutné přednostně upozornit na zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje —územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

 

Důležité jsou také zásady pro rozdělávání ohně nejen na „vyhrazeném tábořišti“:

—oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby,

—nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (min. 50 m od okraje lesa),

—nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,

—nikdy neponechávat oheň bez dozoru,

—mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,

—nenechávat malé děti, mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),

—do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),

—oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),

—oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.

 

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.

 

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají na jejich děti různé nástrahy. Proto neponechávat zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Rovněž je dětem nutné připomínat, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), zda jsou vypnuté, ověřit si, jestli jsou zavřená okna a uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.

 

Tento výčet možných nebezpečí, která na nás a naše děti číhají v létě a o prázdninách, kdy děti mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se budeme chovat bezpečně a jako rodiče se pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.

 

nprap. Dagmar Benešová

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

 

Petr Sič

odbor vnitřních věcí

Hlavním sponzorem webové verze pro Červenec 2016:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: