INFORMACE K VOLBÁM

INFORMACE K VOLBÁM

V letošním roce proběhnou na území města volby do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Volby byly vyhlášeny na 7. až 8. října 2016. Případné II. kolo voleb do Senátu by pak mělo proběhnout ve dnech 14. až 15. října 2016.

Kdo volí
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, v případě konání II. kola voleb do Senátu také občan, který nejpozději druhý den II. kola voleb dosáhl věku 18 let. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Občan volí ve stálých volebních okrscích podle místa svého trvalého pobytu.

Seznam voličů

Město Studénka vede stálý seznam voličů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Studénce. Každý občan si může ověřit, zda je údaj o jeho osobě zapsán v seznamu voličů, a to v úředních hodinách na odboru vnitřních věcí, pracoviště evidence obyvatel —paní Miloslava Maturová, přízemí, dveře č. 14, tel. 556 414 356.

Voličské průkazy
Na voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje může hlasovat pouze volič s trvalým pobytem v územním obvodu Moravskoslezského kraje, a to v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Moravskoslezského kraje.

Na voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 67 může hlasovat pouze volič s trvalým pobytem v obci spadající do území volebního obvodu č. 67 (viz popis obvodu), a to v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do území volebního obvodu č. 67.

Popis volebního obvodu č. 67 se sídlem v Novém Jičíně
Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov, Bordovice, Bravantice, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice, Kopřivnice, Kujavy, Kunín, Libhošť, Lichnov, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Olbramice, Petřvald, Příbor, Pustějov, Rybí, Sedlnice, Skotnice, Slatina, Studénka, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Tísek, Trnávka, Trojanovice, Velké Albrechtice, Veřovice, Vrchy, Vřesina, Závišice, Zbyslavice, Ženklava, Životice u Nového Jičína.

Způsoby podání žádosti
Voličský průkaz bude vydán voliči, který nemůže nebo nehodlá volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu. Požádat o vystavení voličského průkazů musí volič u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu
— osobně,
— zasláním písemné žádosti s úředně ověřeným
podpisem,
— zasláním žádosti v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
— zasláním žádosti v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Termíny pro podání žádosti o vydání voličského průkazu
O vydání voličských průkazů může volič žádat od vyhlášení voleb, tj. od 06.05.2016. Žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30.09.2016. Osobně může požádat nejpozději dne 05.10.2016 do 16:00 hodin na odboru vnitřních věcí, pracoviště evidence obyvatel —paní Miloslava Maturová, přízemí, dveře č. 14, tel. 556 414 356. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz pro určité kolo voleb do Senátu, obecní úřad mu vydá voličské průkazy pro obě kola voleb. Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně.

Vydávání voličských průkazů
Voličské průkazy do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje lze voličům vydávat od vyhlášení voleb, tj. od 06.05.2016.
Voličské průkazy do Senátu Parlamentu České republiky lze vydat (případně zaslat) nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 22.09.2016.

Voličský průkaz je volič povinen ve volební místnosti po prokázání své totožnosti a státního občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem) odevzdat před hlasováním okrskové volební komisi. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Informace pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí
Dle zákona č. 130/2000 Sb. může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z okrskových volebních komisí ve městě, a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb, tj. do 07.09.2016. Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi.

Konají-li se volby do zastupitelstev krajů společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní okrskové volební komise zřízené podle cit. zákona i úkoly pro tyto další volby.
Seznam delegovaných členů musí obsahovat:
— jméno a příjmení,
— rodné číslo,
— místo, kde je delegovaný člen, popřípadě náhradník, přihlášen k trvalému pobytu,
— podpis zmocněnce volební strany.

Dále je vhodné, aby obsahoval i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni a telefonický kontakt. V případě, že se delegovaný člen nezdržuje v místě trvalého bydliště, je třeba uvést i kontaktní adresu, kam bude možné zaslat pozvánku na první zasedání okrskových volebních komisí.

První zasedání okrskových volebních komisí
První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve středu 14.09.2016 v budově MěÚ Studénka v 17:00 hodin. Písemnou pozvánku obdrží navrhovaní členové poštou. Účast členů je nutná.

Umožnění volby mimo volební místnost
Volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů požádat městský úřad, odbor vnitřních věcí (v kanceláři č. 14 v pracovní době městského úřadu u paní Maturové, tel.: 556 414 356, maturova@mesto-studenka.cz) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Oznámení o době a místě konání voleb
Bližší podrobnosti o době konání voleb, jednotlivých volebních místnostech a o povinnosti voliče prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky naleznete v „Oznámení o době
a místě konání voleb“, které bude nejpozději od 22.09.2016 zveřejněno na úřední desce, webových stránkách města Studénky a na veřejně přístupných místech v jednotlivých volebních okrscích.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro obojí volby budou doručeny voličům prostřednictvím zapisovatelek na adresu trvalého bydliště, a to do úterý 04.10.2016. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky pro případné druhé kolo senátních voleb obdrží volič přímo ve volební místnosti.

Další informace viz internetové stránky Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Plakátovací plochy pro vylepování volebních materiálů
Za úplatu a po předchozí dohodě lze využít veřejné plakátovací plochy spravované společností SAK Studénka, příspěvková organizace (tel. 556 400 789).

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Další článek:
Předchozí článek: