NOVÁ POVINNOST DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ —KONTROLA STAVU KOTLE NA TUHÁ PALIVA

NOVÁ POVINNOST DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ —KONTROLA STAVU KOTLE NA TUHÁ PALIVA

Upozorňujeme občany na blížící se splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2016. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 31.10.2016.

Sazba poplatku pro rok 2016:
—ve výši 540 Kč/1 osobu/1 rok
—občané ve věku 75 let a starší 270 Kč/1 osobu/1 rok

Poplatek je možné uhradit:
— bezhotovostním převodem na účet města 19-924801/0100 (k identifikaci platby je nutno použít přidělený variabilní symbol),
— hotově poštovní poukázkou prostřednictvím banky nebo pošty,
— hotově v pokladně Městského úřadu Studénka.

Bližší informace je možné získat na odboru financí a rozpočtu, 1. patro, dveře č. 57, u pí Ing. Jany Dolinské, e-mail: dolinska@mesto-studenka.cz, tel. č.: 556 414 305.

Ing. Jana Dolinská
referentka odboru financí a rozpočtu
Současně platný zákon o ochraně ovzduší zavedl oproti předchozí právní normě několik nových omezení a povinností týkajících se vytápění domácností lokálními topidly. Jednou z nich je povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím výrobcem proškolené osoby kontrolu stavu kotle a předkládat na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly. Tato kontrola se týká pouze spalovacích stacionárních zdrojů (kotlů) na pevná paliva, jako jsou např. uhlí, dřevo, dřevěné brikety, štěpka, peletky apod., a to pouze zdrojů o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Zdrojů na ostatní paliva ani samostatných kotlů, které nejsou připojeny na systém ústředního vytápění domu, se tato povinnost netýká. Provedení první kontroly je provozovatel povinen provést nejpozději do 31.12.2016. V případě kotlů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu provést i odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje). V případě nesplnění této povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až do výše 20.000 Kč, právnickým osobám pak až 50.000 Kč. Vzhledem k tomu, že tato kontrola se dotýká poměrně širokého okruhu provozovatelů, doporučujeme nenechávat její provedení na poslední chvíli.

Ing. Radim Silber
referent odboru SŘÚPaRDalší článek:
Předchozí článek: