Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konaly 16.06.2016 a 30.06.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
—zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „PD —Cyklostezka ve Studénce“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu,
—opakovaně zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „PD —Cyklostezka ve Studénce“ dle příloh předloženého materiálu,
—neposkytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: Čtyřlístek —centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Ostrava-Muglinov, na částečnou úhradu osobních nákladů klíčového pracovníka organizace pečujícího o občana města Studénky,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: Pěvecké sdružení Collegium Bonum, se sídlem Opava, ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravu členům spolku ze Studénky,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s., se sídlem Studénka, ve výši 30.000 Kč na nákup nářadí a vybavení pracovních stolů pro učně,
—zabezpečovat v roce 2017 dvě pohotovosti členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Studénky,
—požádat Moravskoslezský kraj, se sídlem Ostrava, o neinvestiční dotaci na výdaje na dvě pohotovosti ve výši 240.000 Kč,
—uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „PD —poldry Na Trávníkách“ mezi městem Studénka a společností Ing. Lubomír Novák —AVONA, se sídlem Nový Jičín,
—uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č. 2324/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem Studénka, jako povinným z věcného břemene, a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, zastoupenou ARPEX MORAVA, s. r. o., se sídlem Ostrava-Přívoz, jako oprávněným z věcného břemene,
—uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 1508/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem

Studénka, jako obtíženým služebností, a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Praha 3, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r. o., se sídlem Opava, jako oprávněným ze služebnosti,
—řešit ukotvení a zpevnění ocelové konstrukce dle varianty č. 3; udělit výjimku z postupu dle vnitroorganizační směrnice č. SM/14/2014/RMI —Výběr dodavatelů u zakázek malého rozsahu a přidělit zakázku na ukotvení a zpevnění ocelové konstrukce přístřešku a uzavřít smlouvu o dílo s p. Kretíkem, za cenu nejvýše přípustnou 120.036 Kč,
– provést výběr dodavatele zemního plynu na období od 01.01.2017 do 31.12.2018 pro objekty ve vlastnictví města Studénky na Českomoravské komoditní burze Kladno,
– uzavřít písemnou dohodu o ukončení smlouvy uzavřené mezi městem Studénka, jako objednatelem, a Ing. Pavlíkem, jako zhotovitelem,
—uzavřít dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací na rok 2016 mezi městem Studénka a společností Zásobování teplem Vsetín, a. s., se sídlem Vsetín.

Rada schválila:
—účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2015 příspěvkových organizací: Základní škola Studénka, Butovická 346, Základní škola Studénka, Sjednocení 650, Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, Základní škola Slunečnice, Studénka, příspěvková organizace, Mateřská škola Studénka, Komenského 700, SAK Studénka, příspěvková organizace,
—výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Studénky za rok 2015 a jejich rozdělení do fondů,
– pracovní komisi k zajištění voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 07. a 08.10.2016 ve složení: předseda: L. Šobich, starosta, členové: Mgr. J. Moskala, MPA, tajemník městského úřadu, vedoucí odborů městského úřadu,
—organizačně-technické zabezpečení voleb,
—změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2016/07 odboru školství, kultury a sociálních věcí, odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, odboru místního hospodářství a údržby majetku.

Rada vydala:
—dodatky závazných ukazatelů pro rok 2016 příspěvkových organizací: Základní škola Studénka, Butovická 346, Základní škola Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace,
Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, Mateřská škola Studénka, Komenského 700, SAK Studénka, příspěvková organizace,
—ceník odpadů přijímaných k rekultivaci skládky Radar, s účinností od 04.07.2016.

Rada souhlasila:
—s organizační změnou v SAK Studénka, příspěvkové organizaci, se sídlem Studénka, v souvislosti s odchodem vedoucího Vagonářského muzea,
—s uzavřením smlouvy o úvěru k financování vozidla pro rozvoz stravy mezi Mateřskou školou Studénka, Komenského 700 a RCI Financial Services, s. r. o., se sídlem Praha 4,
—se stanovením nejvyššího počtu žáků na 250 ve školním klubu Základní školy Studénka, Butovická 346,
—se stanovením nejvyššího počtu žáků na 250 ve školním klubu Základní školy Studénka, Sjednocení 650, příspěvkové organizace,
—se stanovením nejvyššího počtu žáků na 250 ve školním klubu Základní školy T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500.

Rada vyhověla:
– žádosti společnosti M.NET Studénka, s. r. o., se sídlem Studénka, a souhlasí se stavbou „Přípojka telekomunikačního vedení, Studénka, Poštovní 885“ na pozemcích v obci Studénka, k. ú. Butovice; se stavbou „4x přípojka telekomunikačního vedení, Studénka, Butovická“ na pozemcích v obci Studénka, k. ú. Butovice, a to na náklady žadatele.

Rada vzala na vědomí:
– informace o výsledcích zápisu dětí do Mateřské školy Studénka, Komenského 700, na školní rok 2016/2017,
– kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky.

Rada povolila:
—výjimku z nejnižšího počtu dětí v Mateřské škole Studénka, Komenského 700, odloučeném pracovišti Nová Horka 50, od 01.09.2016.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starostaDalší článek:
Předchozí článek: