CHYSTANÉ CYKLOTRASY A CYKLOSTEZKY VE MĚSTĚ

CHYSTANÉ CYKLOTRASY A CYKLOSTEZKY VE MĚSTĚ

Územím našeho města prochází celá řada cyklotras, a to jak dálkových, jako je cyklotrasa č. 5 —Moravská brána nebo Greenways Krakowídeň, tak tras spíše místního významu, jako cyklotrasa č. 6 011 nebo Slezsko Radegast CykloTrack. Tyto i další cyklotrasy jsou ve větší či menší míře vedeny po komunikacích s normálním provozem, což s sebou nezřídka přináší řadu konfliktních i nebezpečných situací. Skutečná cyklostezka, určená výhradně cyklistům, případně bruslařům, na území Studénky chybí. Situaci částečně „zachraňují“ dva kratší úseky chodníků poblíž nádraží, které slouží zároveň pěším i cyklistům, ale s ohledem na značné množství cyklistů na našich cestách to zdaleka nestačí. Město Studénka si je těchto „rezerv“ dobře vědomo, a proto dlouhodobě připravuje stavby několika cyklostezek, které mají odlehčit nejkritičtějším úsekům.

Nejblíže k realizaci má v tuto chvíli propojení ul. Matiční s Novou Horkou, na které jsou již vydána potřebná povolení a jehož samotná stavba začne ihned po získání dotačních prostředků. Cyklisté se tak zcela vyhnou provozu na dnes velmi rušné silnici II/464. Navíc se do budoucna rýsuje i možnost protáhnout tento úsek dále do Sedlnic, potažmo do nově vznikající průmyslové zóny Mošnov, případně odbočit trasu do blízkých Bartošovic.

Dalším z připravovaných úseků, který je spíše interního charakteru, je propojení obou hlavních sídelních útvarů města. Cyklostezka propojí místní části Studénku a Butovice po ulici Sjednocení a ukončena bude před budovou městského úřadu. V tuto chvíli byly získány prostředky na zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti, které budou podkladem pro přípravu žádosti o dotaci na její realizaci. Tu předpokládáme počátkem roku 2018.

Neméně důležitou trasou je chystané propojení oblasti nádraží a Albrechtiček po tzv. starých štramberských mostech. Mosty a související úseky trati jsou již léta nevyužívány, koleje včetně pražců jsou odstraněny a jejich využití pro spojení s Albrechtičkami se přímo nabízí. I z tohoto důvodu zahájilo vedení města intenzivní jednání se Správou železniční dopravní cesty o možnosti odkupu tohoto pro ně již nepotřebného majetku, což byl první krok k uskutečnění celého záměru. V tuto chvíli jsou již mosty majetkem města Studénky a následují kroky další v podobě zpracování projektové dokumentace a podchycení vhodného dotačního titulu.

Zajímavou alternativou k síti cyklostezek se jeví využití některých nově navrhovaných polních cest, jejichž postupné budování souvisí s realizací pozemkových úprav. Nejedná se sice o komunikace s vyloučením motorových vozidel, ale intenzita pohybu

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
převážně zemědělské techniky je ve srovnání s běžnými silnicemi zanedbatelná a povrchová úprava je pro rekreační cyklistiku více než dostačující. Touto formou budou v dohledné době propojeny např. Trávníky s Radarem nebo oblast sídliště se stávající polní cestou ve směru na Bílov. Obdobně v kombinaci s asi 350metrovým úsekem cyklostezky bude řešeno i napojení ve směru na Pustějov, které vyřeší bezpečnou dopravu tamní školní mládeže do ZŠ Butovická.

Výčet výše zmíněných záměrů není samozřejmě konečný a s postupem času bude rozšiřován dle aktuálních potřeb a možností.
Přehledná mapa s vedením jednotlivých tras je zveřejněná na internetových stránkách města http://www.mesto-studenka.cz/rozvoj-mesta.

Ing. Radim Silber
referent odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Další článek:
Předchozí článek: