SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

doba dovolených je za námi a začal nový školní rok, jehož slavnostního zahájení se v jednotlivých školských zařízeních ve městě účastnili i představitelé města Studénky. Mě osobně velmi potěšila hojná účast rodičů prvňáčků, kteří nastupovali ke své školní docházce na ZŠ Sjednocení, kde jsem byl slavnostnímu zahájení přítomen.

Další akce, na kterou byli zástupci města začátkem září pozváni, byly Dožínkové slavnosti v družebním městě Dabrowa Gornicza v Polsku. Až tam na akci a v jejím průběhu jsem si uvědomil, jak hluboce a důsledně naši polští přátelé tuto, i jiné tradice spojené s poděkováním zemi, a v jejich případě i bohu za sklizenou úrodu, dodržují. Po zhlédnutí děkovné pobožnosti v místní katedrále Panny Marie Andělské, pochodu městem za doprovodu dechové hudby a za přítomnosti prezidenta města, radních a zastupitelů, kulturních a jiných vystoupení v parku kultury mi bylo naprosto zřejmé, jak si obyvatelé města váží darů země, které jim pro obživu na další období poskytla.

Po návratu do reality z těchto příjemnějších povinností spojených s výkonem funkce starosty jsme spolu s kolegy řešili a připravovali některé rozhodující problematiky a dokumenty, které ovlivní život ve městě v nejbližším období. Ke konci se blíží jednání o vzájemné spolupráci města a společnosti Zásobování teplem Vsetín, a. s., ve věci provozování nově vybudované čistírny odpadních vod městem. Dále „finišují“ jednání s poradenskou firmou o tom, jak jako město obstát před Státním fondem životního prostředí v procesu vyhodnocení splnění podmínek dotace na akci „Odkanalizování části Studénka I“.

V závěru měsíce září bude radě města předložen první návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2017, o jehož podrobném obsahu budete v příslušných lhůtách informováni a budete se moci k jeho sestavení vyjádřit. Zajímavým bodem jednání rady města konané 29.09.2016 bude posouzení variant, jak vyřešit problematiku uzavřeného městského koupaliště a jaké kroky a opatření učinit, aby mohlo být znovu zprovozněno.

S přáním hezkého babího léta

Lubomír Šobich
starosta

Další článek: