Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA STUDÉNKY

Další schůze rady města se konaly 04.08., 10.08. a 01.09.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Studénka. Na programu byly mimo jiné tyto záležitosti:

Rada rozhodla:
—zrušit platnost usnesení RMS ze dne 30.06.2016 ve věci dohody o zániku nájmu bytu v domě s byty zvláštního určení dohodou,
– uzavřít nájemní smlouvu k bytům na ulici Budovatelské ve Studénce,
– vyhovět žádosti p. Minstera a souhlasit s výměnou vany za sprchový kout v bytě v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, jehož je nájemcem, a to na náklady nájemce,
– uzavřít smlouvu o souhlasu se stavbou, jejímž předmětem je přesah střechy objektu čp. 256 nad pozemek parc. č. 2313/1 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi městem Studénka, jako vlastníkem pozemku, a pí Malchárkovou, jako stavebníkem,
– uzavřít smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1640/1 v obci Studénka, k. ú. Butovice, o výměře 18,75 m2 mezi městem Studénka, jako budoucím pronajímatelem, a pí Vaňkovou, jako nájemcem, pí Mgr. Šoukalovou, jako nájemcem, p. Hutou, jako nájemcem, p. Kukelkou, jako nájemcem, za účelem zřízení odstavné plochy pro parkování osobního automobilu, popř. jednostopého vozidla, a to na dobu určitou 6 měsíců, při výši nájemného 9 Kč/m2/rok, dle vzorové smlouvy o budoucí nájemní smlouvě schválené RMS,
—uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Studénka, jako pronajímatelem, a společností Zemspol Studénka, a. s., jako nájemcem, ve věci změny předmětu nájmu,
—zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce“,
—na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na službu

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
„PD —Cyklostezka ve Studénce“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: Dopravní projektování, spol. s r. o., za cenu nejvýše přípustnou 493.680 Kč včetně DPH,
—zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické —I. etapa“,
—uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „Suché poldry ve Studénce, priorita č. I. a II.“ mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností Pas Natura, s. r. o., jako zhotovitelem,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice, ve výši 20.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na rok 2016 na specializovanou dopravu dětí se zdravotním postižením ze Studénky do Dětského centra —Základní školy a Mateřské školy Motýlek v rámci projektu „Chceme jezdit do své školy“,
—poskytnout veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Studénky pro rok 2016 žadateli: DĚCKO, o. p. s., ve výši 20.000 Kč na částečnou úhradu nákladů na rok 2016 určených na specializovanou dopravu dětí a žáků s těžším zdravotním postižením ze Studénky k docházce do Základní a mateřské školy speciální v Novém Jičíně, Praktické školy v Novém Jičíně a stacionáře Slezské diakonie,
—stanovit výši normativu na žáka pro tvorbu příspěvku základním školám zřízeným městem Studénka ve výši 2.500 Kč na žáka/rok,
– uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č. 2075/5 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi p. Ing. Brožem, jako povinným z věcného břemene, a městem Studénka, jako oprávněným z věcného břemene,
– uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo „Sanace krovu a výměna střešní krytiny na starém zámku ve Studénce“ uzavřené mezi městem Studénka, jako objednatelem, a společností H & B delta, s. r. o., jako zhotovitelem,
– na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce na ulici Mírové a v Nové Horce“ a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: SWIETELSKY stavební, s. r. o., Dopravní stavby MORAVA se sídlem Šenov u Nového Jičína, za cenu nejvýše přípustnou 630.599,97 Kč včetně DPH (ulice Mírová: 139.742,42 Kč, Nová Horka: 490.857,55 Kč včetně DPH),
– ponechat částku z vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti za rok 2015 na zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti roce 2017,
– zadat podlimitní veřejnou zakázku na službu „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce“.

Rada schválila:
—plán inventur majetku a závazků města Studénky za rok 2016,
—změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky odboru školství, kultury a sociálních věcí, odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje, odboru místního hospodářství a údržby majetku,
—zakoupení kreseb pro nástěnný kalendář pro rok 2018 s motivy vlaků z Vagonářského muzea,
—změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky odboru školství, kultury a sociálních věcí, odboru vnitřních věcí, odboru místního hospodářství a údržby majetku, tajemníkovi městského úřadu,
—termínový plán konání schůzí Rady města Studénky pro rok 2017.

Rada vydala:
—ceník za nájem hrobového místa a za služby s nájmem spojené, a to s účinností od 01.09.2016.

Rada souhlasila:
—s přerušením činnosti školní družiny při Základní škole Studénka, Butovická 346, Základní škole Studénka, Sjednocení 650, Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, v době školních prázdnin v průběhu školního roku 2016/2017,
– se vstupem společnosti G-Consult, spol. s. r. o., na pozemky parc. č. 3082, parc. č. 3121, parc. č. 3124, parc. č. 3126, parc. č. 3132 a parc. č. 3133 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za účelem provádění geologických prací formou realizace vrtů,
– s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., ve výši 65.404 Kč pro Základní školu Studénka, Butovická 346, ve výši 72.745 Kč pro Základní školu Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace,
—s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. 1/16 v budově Poštovní čp. 659, mezi Mateřskou školou Studénka, Komenského 700, jako půjčitelem, a SAK Studénka, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem, za účelem pořádání odborných kroužků a kurzů, a to od 05.09.2016 do 27.06.2017.

Rada povolila:
—výjimku v počtu žáků v 9. třídě od 01.09.2016 v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500.
Rada vzala na vědomí:
—kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky,
– informaci o stavu pohledávek města Studénky k 30.06.2016,
– informaci o plnění rozpočtu města Studénky k 30.06.2016,
– informaci tajemníka městského úřadu o výsledku kontroly plnění povinností města dle „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi společností EKO-KOM, a. s., a městem Studénka, provedené u odboru místního hospodářství a údržby majetku auditorem společnosti EKO-KOM, a. s., dne 11.07.2016,
—zprávu o činnosti Ing. Koubka, insolvenčního správce úpadce Sportovní areály Studénka, s. r. o., „v likvidaci“; protokol o jednání před Krajským soudem v Ostravě č. j. 29. Cm 1/2015 ve věci: žalobce Ing. Koubek proti žalovanému L. Honuskovi o náhradu škody 3.624.361 Kč s příslušenstvím a protokol o vyhlášení rozsudku.

Rada doporučila ZMS:
—zveřejnit záměr bezúplatného převodu mostu přes Butovický potok v obci Studénka, k. ú. Butovice, za účelem zajištění přístupu k domu čp. 315 na ulici Matiční ve Studénce,
– vykoupit od p. doc. dr. Ing. Jaroše a pí Slavíkové pozemek parc. č. 1394/12 —ostatní plocha, silnice o výměře 192 m2, v obci

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Studénka, k. ú. Butovice, za cenu 19.300 Kč, tj. 100,52 Kč/m2,
—přijmout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 450.000 Kč na projekt „Projektová dokumentace —Cyklostezka ve Studénce“,
—prodat bytovou jednotku č. 347/5 v budově čp. 347 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 347 a pozemku parc. č. 1833/2 —zastavěná plocha a nádvoří v obci Studénka, k. ú. Butovice, pí Anderovské za celkovou cenu 190.000 Kč,
—prodat bytovou jednotku č. 347/10 v budově čp. 347 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 347 a pozemku parc. č. 1833/2 —zastavěná plocha a nádvoří v obci Studénka, k. ú. Butovice, pí Anderovské za celkovou cenu 125.000 Kč,
—prodat pozemek parc. č. 851 —zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m2, jehož součástí je stavba čp. 327 —občanská vybavenost včetně příslušenství, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, p. Ing. Majerovi za celkovou cenu 1.450.000 Kč,
– zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 209/1 —ostatní plocha v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, o výměře 60 m2, a to na dobu neurčitou za účelem umístění dočasné stavby (kůlny na nářadí), při ceně nájmu 10 Kč/m2/rok,
– zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 209/1 —ostatní plocha v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, o výměře 1 200 m2, a to na dobu neurčitou za účelem chovu ryb,
– nevyhovět žádosti p. Pospěcha o prodej pozemku parc. č. 781/1 —ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 40 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za účelem výstavby garáže,
—zrušit platnost usnesení ZMS, kterým bylo rozhodnuto
zveřejnit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1464/5, parc. č. 1464/6, parc. č. 1464/7, parc. č. 1464/8 a parc. č. 1464/11, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za účelem výstavby bytových domů a staveb souvisejících,
—zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1464/5 —zahrada o výměře cca 2 769 m2, v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu 750 Kč/m2, za účelem výstavby domu seniorů,
– prodat pozemek parc. č. 2092/1 —ostatní plocha o výměře 29 m2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, p. Telaříkovi za cenu 1.170 Kč, tj. 40,34 Kč/m2,
—schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2016/5,
—vzít na vědomí rozpočtový výhled města Studénky s analýzou financí a ratingem na roky 2017 až 2021,
—přijmout dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 3.187.000 Kč na projekt „Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická —1. etapa“,
—schválit aktualizovaný akční plán na období 2017—a aktualizovaný zásobník projektů na období do roku 2020 Programu rozvoje města Studénka,
– schválit termínový plán konání zasedání Zastupitelstva města Studénky pro rok 2017.

Plné znění usnesení najdete na internetových stránkách města www.mesto-studenka.cz.

Lubomír Šobich
starosta

Další článek:
Předchozí článek: